Alkany

Alkany

ALKANY

Alkany (= nasycené uhlovodíky = parafiny) jsou uhlovodíky, které obsahují pouze
jednoduché vazby mezi atomy uhlíku.

ALKANY:

TYPY VZORCŮ ALKANŮ
1. Molekulový vzorec vyjadřuje druh a počet atomů v molekule.
2. Racionální vzorec vyjadřuje druh a počet skupin atomů v molekule.
3. Strukturní vzorec vyjadřuje způsob vzájemného spojení vazbami atomů v molekule.

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ALKANŮ

ŘADA ALKANŮ

VLASTNOSTI ALKANŮ
SKUPENSTVÍ: alkany CH4 až C4H10 jsou v běžných podmínkách plynné látky,
alkany C5H12 až C14H30 jsou kapalné látky a alkany od C15H32 jsou pevné látky.
TEPLOTA VARU se v řadě alkanů pravidelně zvyšuje.
HUSTOTA alkanů v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm3.
ROZPUSTNOST – všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se
dokonale mísí.
BARVA – čisté alkany jsou bezbarvé.
HOŘLAVOST – všechny alkany jsou zápalné a na vzduchu hořlavé.

VÝZNAMNÉ ALKANY

METHAN CH
Nejjednodušší uhlovodík, ve kterém se na jeden atom uhlíku C vážou čtyři atomy vodíku H.

VÝSKYT:
• Byl prokázán jako významná složka atmosféry planet slunečního systému např. Uranu.
• Tvořil i významnou součást praatmosféry Země.
• Je hlavní složkou zemního plynu, bahenního plynu (mikrobiální rozklad celulózy v
močálech) a bioplynu (rozklad zemědělských a městských odpadů).

VLASTNOSTI:
• Bezbarvý plyn.
• Hořlavý.
• Se vzduchem výbušný (nebezpečí výbuchu v dolech).
• Nerozpustný ve vodě.

POUŽITÍ:
• Palivo v domácnostech i v průmyslu (zemní plyn).
• Výroba vodíku a acetylenu.
• Výroba sazí pro gumárenský průmysl.

PROPAN C3H8 BUTAN C4H10

VLASTNOSTI:
• Bezbarvé plyny. 
• Hořlavé, jejich směs se vzduchem v určitém poměru je výbušná!
• Větší hustota než vzduch.
• Nerozpustné ve vodě, „plavou“ na ní, mají menší hustotu a rychle se odpařují.

Kapalná směs obou uhlovodíků v ocelových lahvích je plynné palivo PROPAN-BUTAN.
Využití propan-butanu jako paliva je výhodné z hlediska ochrany životního prostředí, neboť
při jejich spalování vzniká jen málo znečisťujících látek.

POUŽITÍ:
• Palivo do sporáků v domácnostech.
• Cestovní vařiče, lampy na svícení.
• Palivo do motorů automobilů – alternativní palivo LPG pro pohon spalovacích
motorů, LPG patří mezi nejekologičtější využívaná paliva.

reklama