Alkoholy – methanol, ethanol, glycerol

Alkoholy - methanol, ethanol, glycerol

ALKOHOLY

Alkoholy jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, protože ve svých molekulách obsahují vázané
atomy kyslíku.

ALKOHOLY JSOU DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, KTERÉ MAJÍ V MOLEKULE
VÁZÁNU HYDROXYLOVOU SKUPINU –OH.

Alkoholy vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíků (kromě
arenu) hydroxylovou skupinou –OH.
Jestliže v molekule uhlovodíku nahradíme dva či více atomů vodíku skupinami –OH,
získáváme tzv. vícesytné alkoholy.
Obsahuje-li molekula dvě skupiny –OH, hovoříme o dvojsytném alkoholu, obsahuje-li tři
skupiny – OH, jde o trojsytný alkohol, atd.

NÁZVOSLOVÍ ALKOHOLŮ:
Názvy alkoholů tvoříme jinak než u halogenderivátů.
K názvu základního uhlovodíku přidáváme příponu –ol (jako alkohol), např.:
• Methanol (= dřevný líh)
• Ethanol (= líh)
• Cyklohexanol

Jelikož některé alkoholy mají veliký praktický význam a jsou to látky velmi známé, mají
obvykle i své triviální názvy, např. methanol = dřevný líh.

Název vícesytných alkoholů se skládá z názvu základního uhlovodíku, vyjádření počtu
vázaných skupin –OH a z přípony –ol: 
• Ethandiol (= etylenglykol)
• Propantriol (= glycerol)

ZÁKLADNÍ ALKOHOLY:

METHANOL (methylalkohol, dřevný líh) CH3OH:
• Bezbarvá, kapalná, hořlavá látka
POZOR! Prudce jedovatá! Požití již velmi malé dávky má u člověka za následek
ztrátu zraku a smrt
• Používá se jako rozpouštědlo, kapalné palivo, k výrobě bionafty a formaldehydu, ze
kterého se vyrábějí plasty

ETHANOL (ethylalkohol, líh) CH3CH2OH, C2H5OH:

Vlastnosti:
• Bezbarvá kapalina, příjemně vonící
• Hořlavý, teplota varu = 78°C
POZOR! Jeho páry v určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs
• Má mírné dezinfekční účinky

Výroba:
Vyrábí se alkoholickým zkvašováním vodných roztoků cukrů (např. při získávání
alkoholických nápojů – piva, vína), a následnou destilací
• Průběh ethanolového kvašení vyjadřuje chemická rovnice:

• Průmyslově se etanol vyrábí buď kvašením cukerných odpadu po zpracování cukrové
řepy (melasy) nebo z brambor (kvašením bramborového škrobu)

Použití:
• Základní látka využívaná pro výrobu chemikálií
• Rozpouštědlo
• Vysoce hodnotné ekologické palivo
• Dezinfekční prostředek v lékařství (roztok jodu = jodová tinktura)
• Výroba alkoholických nápojů
„Denaturovaný líh“ – je alkohol pro technické účely, který obsahuje jedovaté příměsi
(např. benzin), aby nemohl být použit k přípravě alkoholických nápojů

POZOR! Ethanol obsažený v alkoholických nápojích má omamné účinky na lidský
organizmus.
Je to návyková látka, která rychle přechází do krve, působí na nervovou soustavu a snižuje
citlivost smyslových orgánů.
Je zakázáno požívat alkoholické nápoje v situacích, které vyžadují lidskou pozornost např.
řízení motorového vozidla.

Množství alkoholu v krvi člověka lze měřit a udává se v hodnotách zvaných promile ‰.
• Do hodnoty 0,3‰ se účinky alkoholu na člověku neprojevují
• Kolem hodnoty 1,5‰ dochází ke snížení pozornosti a soudnosti
• 3‰ se projevuje těžkým stupněm opilosti a ztrátou koordinace pohybů
• Hodnoty nad 4‰ způsobují, až na výjimky smrtelnou otravu

GLYCEROL (propantriol, glycerin) C3H5(OH)3, CH2OH-CHOH-CH2OH: 
• Bezbarvá, olejovitá kapalina, nasládlé chuti
• Není jedovatý
• Používá se v kosmetice (má schopnost zadržovat vlhkost v mastech a krémech)
potravinářství a ve farmacii
• Slouží jako surovina pro výrobu dynamitu

ALFRED NOBEL objevil působením kyseliny dusičné na glycerol významnou trhavinu,
která se po potřebné úpravě používá dynamit.
A. Nobel svůj velký majetek odkázal jako nadaci pro každoroční odměňování nejlepších prací
v oboru chemie, fyziky a v dalších oblastech. Ceny se udělují od roku 1901.

reklama