Chemické látky a směsi

Chemické látky a směsi

Každý předmět je z nějaké látky. Těmito látkami mohou být chemické látky anebo jejich směsi.

Chemické látky mají v každé své části stejné chemické složení – obsahují stejné částice (atomy, molekuly, skupiny iontů). Mezi ně patří např. kyslík, železo, kyselina sírová, methan. Chemické látky se vyznačují určitými hodnotami fyzikálních veličin, např. teplotou tání, teplotou varu, hustotou. 

Směs je soustava dvou a více chemických látek (složek směsi). Hodnoty fyzikálních veličin směsí se mění podle jejich složení (podle zastoupení a množství jednotlivých složek).

Některé směsi v přírodě a jejich složky:

Směs

Některé složky

vzduch

kyslík, dusík, oxid uhličitý, vzácné plyny, vodní pára

mořská

voda

voda, rozpuštěné soli (zejména chloridy a sírany sodné, draselné a horečnaté), oxid uhličitý, kyslík

ropa

uhlovodíky (kapalné, ale i rozpuštěné plynné a pevné uhlovodíky), některé další látky (např. voda, sloučeniny síry)

žula

křemen (oxid křemičitý), živec a slída (křemičitany)

mléko

voda, mléčný tuk, mléčný cukr, bílkoviny, kyselina mléčná, vitamíny, soli

šťáva z

ovoce

voda, organické kyseliny, ovocný cukr, vitamíny

SMĚSI – SLOUČENINY – PRVKY

Směsí, které se vyskytují v přírodě nebo byly připraveny záměrně, je ohromné množství.

Počet sloučenin již přesáhl také úctyhodné číslo – 12 milionů – a denně v chemických laboratořích na celém světě vznikají další.

Chemických prvků, z kterých je složena naše Země, její okolí a všechny organismy, je pouze 90. Dalších 17 dosud známých prvků, z nichž některé se podařilo připravit za mimořádných podmínek ve zvláštních laboratořích, nemá zatím z chemického hlediska příliš velké praktické využití. Přitom na vytvoření většiny sloučenin se podílí pouze 22 chemických prvků.

latky-schéma-chemie

reklama