Hoření, hořlaviny, hašení, popáleniny, první pomoc

Úvod do chemie

HOŘENÍ

HOŘENÍ – je chemická reakce, při které vzniká teplo a světlo.

TŘI PODMÍNKY HOŘENÍ:

1. přitomnost hořlavé látky
2. přítomnost oxidačního činidla (nejčastěji vzd. kyslíku)
3. dosažení teploty hoření (zápalné teploty)

Hoření se projevuje zpravidla PLAMENEM, což je sloupec hořících, většinou plynných látek.

TEPLOTA HOŘENÍ – je nejnižší teplota, při které látka po zapálení trvale hoří.

Pro rozlišování nebezpečnosti hořlavin se však používá jiná hodnota – TEPLOTA
VZPOLANUTÍ, což je nejnižší teplota, při které látka po přiblížení plamene na krátký
okamžik vzplane, pak ale opět uhasne.

HOŘLAVĚ LÁTKY = HOŘLAVINY
– reagují se vzdušným kyslíkem za vziku plamene

Dělíme je podle skupenství na:

1. Pevné (dřevo)
2. Kapalné (líh)
3. Plynné (propan-butan)

Podle bodu vzplanutí se hořlaviny – hořlavé kapaliny – rozdělují
do čtyř tříd.

– I. třída – hořlaviny s bodem vzplanutí do 21 ºC (aceton, hexan,
lehké benzíny, methanol, sirouhlík, nitrolaky – nitroředidla)

– II. třída – hořlaviny s bodem vzplanutí nad 21 ºC do 55 ºC (lakový benzin, petrolej, styren)

– III. třída – hořlaviny s bodem vzplanutí nad 55 ºC do 100 ºC (motorová nafta, výševroucí
petrolej)

– IV. třída – hořlaviny s bodem vzplanutí nad 100 ºC do 250 ºC (topné oleje, anilin, nitrobenzen)

Obecně platí, že čím je bod vzplanutí nižší, tím je látka z hlediska snadnosti vzniku požáru
nebezpečnější.

V domácnosti se z prudce hořlavých a výbušných látek nacházejí např.:

organická ředidla (ethanol, aceton, toluen, perchlorethylen, nitroředidla, benzín, propan
a butan (prázdné propanbutanové lahve je pro velké nebezpečí výbuchu zakázáno znova
naplňovat), pyrotechnika o vánocích,…).

Řada z těchto látek jsou nejen látky velmi snadno hořlavé, ale současně také látky
toxické, omamné a psychotropní, takže by s nimi neměly děti přijít do styku ani
v domácnosti při práci rodičů (lakování, čištění lyží, odpalování novoroční petardy,…).

Skladování hořlavin – základní pravidla
• V jejich blízkosti nepracovat s otevřeným ohněm
• Hasicí přístroj
• Při skladování většího množství hořlavin platí zvláštní předpisy

HAŠENÍ PLAMENE
Hašení plamene je založeno:

1. Na ochlazení hořící látky pod teplotu vzplanutí
2. na zamezení přístupu kyslíku k hořící látce

HASICÍ LÁTKY

HASICÍ PŘÍSTROJE

POPÁLENINY – PRVNÍ POMOC

Rozlišujeme 3 stupně popálenin:

I. stupeň (epidermální): kůže je zarudlá a silně pálí. Hojí se vcelku rychle – řádově dny.

II. stupeň (dermální): tvoří se puchýře vyplněné plazmou, které silně bolí. Je to
nejbolestivější stupeň, protože dochází k poškození podkoží. Hojí se několik týdnů.

III. stupeň (subdermální): nejhlubší. Dochází k odumření tkáně (zuhelnatění), je méně
bolestivý než druhý stupeň, protože došlo ke zničení receptorů vnímajících bolest. Často je
nutná transplantace kůže. Zůstávají jizvy, hojí se měsíce.

Pozn.: Někdy bývají popáleniny děleny do 4 stupňů, kde 3. je kombinací puchýřů a začínající
nekrózy a 4. je naprosté zničení tkáně.

První pomoc:
Technická první pomoc: uhašení ohně, svlečení horkého, či mokrého oděvu (pokud není
přiškvařen), odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky) – možnost
otoku. Také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého
prostředí.

B. Zdravotnická první pomoc
a) Posazení, či položení postiženého
b) I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut.
Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z
důvodu hrozícího chladového šoku.
c) III. stupeň nechladíme, protože došlo k celkovému zničení tkáně a hrozí infekce.
d) Ránu sterilně překryjeme, nejlépe originálním zdravotnickým materiálem (nekryjeme I.
stupeň, obličej a krk)
e) Pokud se jedná o popálenou končetinu, tak ji po ošetření šetrně zafixujeme.

C. Poznámky:
a) Puchýře nepropichujeme.
b) Příškvary (oděv, dehet) nestrháváme, pouze na volném okraji odstřihneme.
c) Nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Mohou zkreslit pozdější
lékařskou diagnózu.
d) Dáváme obzvlášť velký pozor na příznaky šoku, u rozsáhlejších popálenin provádíme
preventivní protišoková opatření.

Při sterilním krytí rukou vkládáme mezi prsty záložky z gázy.

reklama