Karbonylové sloučeniny

Karbonylové sloučeniny

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY JSOU KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ,
KTERÉ OBSAHUJÍ CHARAKTERISTICKOU SKUPINU KARBONYLOVOU:

Dělí se na dvě hlavní skupiny: ALDEHYDY A KETONY.

ALDEHYDY

ALDEHYDY JSOU DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, VE KTERÝCH JE KE
KARBONYLOVÉ SKUPINĚ VÁZÁN ATOM VODÍKU A UHLOVODÍKOVÝ
ZBYTEK.

Názvosloví:
Název aldehydů se skládá z názvu základního uhlovodíku a přípony –al.
Např. methanal, ethanal.
Některé aldehydy mají i své triviální názvy, např.:
Methanal = formaldehyd
Ethanal = acetaldehyd

Zástupci:

METHANAL, FORMALDEHYD HCHO:
• Bezbarvá, plynná, štiplavě páchnoucí látka
• Je jedovatý, rozpustný ve vodě
• Vyrábí se z methanolu
• Používá se jako konzervační prostředek a na výrobu plastů
• Jeho vodný 40% roztok se nazývá formalín, který se zředěný 4% používá
k uchovávání a konzervaci biologických preparátů v muzeích např. těl různých
živočichů (včetně člověka)

ETHANAL, ACETALDEHYD CH3CHO: 
• Kapalina, štiplavého zápachu, velmi těkavá
• Vyrábí se oxidací ethanolu
• Používá se k výrobě kaučuku, barviv a léčiv i k výrobě kyseliny octové

KETONY

KETONY JSOU DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ, V KETRÝCH JSOU KE
KARBONYLOVÉ SKUPINĚ VÁZÁNY DVA UHLOVODÍKOVÉ ZBYTKY.

Názvosloví:
Název ketonů se skládá z názvu základního uhlovodíku a přípony –on, např. propanon.
Používají se i jejich triviální názvy např. aceton = propanon (případně dimethylketon).

ACETON, PROPANON CH3-CO-CH3
• Bezbarvá kapalina
• Hořlavá, těkavá, s typickým zápachem
• Používá se k výrobě barev, léčiv a plastů
• Významné rozpouštědlo barev a laků
POZOR!! Aceton je zdraví škodlivý, dráždí oči a dýchací cesty. Vdechování par
může způsobit mírnou narkózu a poškodit nervový systém.
POZOR!! Páry acetonu tvoří se vzduchem výbušnou směs, proto musíme při práci
s touto látkou důkladně větrat a nesmíme používat otevřený oheň, žhavá tělesa ani
nesmíme kouřit!!

reklama