Kovy a nekovy

Kovy a nekovy

Kovy a nekovy

Ze 110 doposud známých prvků se jich asi 90 vyskytuje v přírodě (přirozené prvky), ostatní
byly připraveny uměle.

Z přirozených prvků je za běžných podmínek 11 prvků plynných (vodík, dusík, kyslík, fluor,
chlor a vzácné plyny), 2 kapalné (brom, rtuť) a ostatní jsou pevné látky, převážně kovy.

Prvky se na Zemi vyskytují většinou ve sloučeninách. Jejich zastoupení ve vzdušném obalu a
v přístupné části zemského povrchu uvádí následující tabulka a diagram.

Podle některých důležitých vlastností můžeme prvky rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.
Některé prvky se vyskytují v přírodě volně. Patří k nim kovy měď, stříbro a zlato, které byly
člověku známy již v předhistorické době. Ve starém zákoně je uvedeno šest kovů
využívaných člověkem (Au, Ag, Fe, Cu, Pb, Sn).

Z nekovů byl v předhistorické době znám uhlík ve formě dřevného uhlí. O uhlíku ve formě
démantu se zmiňuje Starý zákon. Ve starověku byla známa i třetí forma uhlíku C – tuha. Starý
zákon se rovněž zmiňuje o síře, která byla známa již na začátku historické doby. Ve starém
Egyptě a v Řecku sloužila jako vykuřovadlo při bohoslužbách.

V současnosti mají vedle kovů a nekovů značný význam i polokovy. Patří k nim např. křemík
Si, ze kterého se vyrábějí součástky pro elektrotechniku.

Atomy prvků se liší svou stavbou. Protože stavba atomu určuje vlastnosti prvku, neexistují
dva prvky, které by měly shodné všechny vlastnosti. Přesto některé skupiny prvků mají
vlastnosti velice podobné a můžeme je podle nich třídit. Existuje řada možností, jak prvky
třídit.

Prvky:
KOVY
NEKOVY
POLOKOVY

Zastoupení kovů, nekovů a polokovů mezi prvky:

KOVY
Vlastnosti:

• Tepelná a elektrická vodivost
• Kovový lesk (na očištěném povrchu)
• Kujné a tažné (dobré zpracování)

Slitiny kovů = směsi kovů:
Připravují se tuhnutím roztavených směsí kovů, mají na rozdíl od čistých kovů lepší
vlastnosti.
Příklady:

Bronz (slitina mědi s cínem) – lépe se slévá než čistá měď a je tvrdší
Oceli (slitiny železa a jiných kovů) – jsou pevnější, pružnější a odolnější proti vnějším
vlivům
Pájky (slitiny olova a cínu) – mají menší teplotu tání než oba čisté kovy
Dural (slitina hliníku, hořčíku a dalších kovů) – má větší tvrdost a pevnost než čistý
hliník

Koroze kovů = pomalé změny probíhající na povrchu kovů vlivem vnějších podmínek (voda,
kyslík, sůl……….)

NEKOVY jsou prvky, které nemají vlastnosti kovů nebo mají jen některé z nich (např. jedna
z krystalových forem uhlíku – tuha – vede elektrický proud).
Na rozdíl od kovů nemají kovový vzhled, nevedou teplo a elektrický proud.
Patří k nim asi 20 prvků. Nejvýznamnější nekovy jsou např. kyslík, dusík, vodík, chlor, uhlík,
síra, fosfor.

POLOKOVY jsou prvky s některými vlastnostmi kovů a některými vlastnostmi nekovů.
Většinou jsou křehké a nejsou kujné, mají velice malou elektrickou vodivost.
Používají se na výrobu polovodičů a dalších elektronických součástek.
Patří mezi ně např. křemík – Si a germanium – Ge.

reklama