Laboratorní řád a první pomoc

Laboratorní řád a první pomoc

LABORATORNÍ ŘÁD PRACOVNY CHEMIE
 • Na práci v laboratoři se připrav podle pokynů vyučujícího.
 • Do laboratoře vstupuj jen se souhlasem vyučujícího, v příslušném oblečení.
 • V laboratoři a při práci s chemickými látkami je zakázáno jíst a pít!
 • Před začátkem práce zkontroluj stav pracoviště a potřebných pomůcek, včetně osobních ochranných prostředků.
 • Chovej se ukázněně, pracuj podle pokynů vyučujícího na přiděleném úkolu a zadaný postup bez souhlasu učitele neměň!
 • Pracuj soustředěně a opatrně, zejména s kapalnými žíravinami a hořlavinami. Nepozornost způsobuje nehody!
 • Se zařízením laboratoře zacházej šetrně.
 • Udržuj čistotu a pořádek na svém pracovišti, neplýtvej vodou, plynem, elektrickou energií.
 • Každé vysypání, vylití chemikálie nebo jinou nehodu ohlas vyučujícímu, který zabezpečí zdravotně bezpečnou likvidaci látky a další potřebná opatření!
 • Před použitím chemikálie si pozorně přečti nápis na štítku, nepoužívej chemikálie z neoznačených lahví, chemikálie nikdy neochutnávej!
 • S hořlavými kapalinami nebo látkami, které vytvářejí se vzduchem výbušné směsi, nepracuj v blízkosti otevřeného ohně!
 • Zbytky chemikálií dávej do určených nádob.
 • Při práci používej osobní ochranné pomůcky.
 • Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa, používaných pomůcek a chemikálií, zkontroluj uzavření vody, plynu, oken, vypnutí elektrického proudu.
 • Nezapomeň si umýt ruce vodou a mýdlem!
 • Z místnosti můžeš odejít jen se souhlasem vyučujícího.
 • Pročti a zapamatuj si zásady první pomoci, umístění a obsah lékárničky, důležitá telefonní čísla, umístění telefonu a používání hasicích přístrojů a osobních ochranných prostředků.
 
PRVNÍ POMOC PŘI POŽKOZENÍ ZDRAVÍ CHEMIKÁLIÍ 

První pomoc při zasažení pokožky:

Odstranit znečištěný oděv, oplachovat pokožku proudem tekoucí vody (vlažné) po dobu 5ti až 20ti minut, neztrácet čas hledáním neutralizačního roztoku. Potom opláchnout neutralizačním roztokem:

        Při polití kyselinou                 10% roztokem hydrogenuhličitanu sodného

       Při polití hydroxidem             5% roztokem kyseliny citrónové nebo octové

Místo ovázat sterilním obvazem. Podat silnou černou kávu nebo čaj (u dětí), zabezpečit klid a teplo (přikrýt).

První pomoc při zasažení očí:

Vyplachovat proudem vlažné vody nejméně 20 minut, víčka držet široce rozevřená. Neprovádět neutralizaci, cizí tělíska násilně neodstraňovat. Obvázat oko volně a vždy odvést postiženého k lékaři.

První pomoc při požití chemické látky:

NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ OPĚTOVNÉHO POLEPTÁNÍ!!!

Podat dostatečné množství tekutin, např. vlažnou vodu se živočišným uhlím. Hydroxidy (sodný, draselný, vápenatý) – vypít 3% roztok kyseliny octové, mléko s rozšlehanými bílky.

Kyseliny (chlorovodíková, sírová, octová) – vypít mléko s rozšlehanými bílky, suspenzi oxidu hořečnatého, klid, teplo.

Manganistan draselný – vypít mléko nebo roztok cukru, podat živočišné uhlí, potom podat olivový olej, klid, teplo.

Peroxid vodíku – vypít 1/2 l vody nebo mléka.

Síran měďnatý – vypít mléko s rozšlehaným bílkem.

První pomoc při nadýchání chemikálie:

Zabezpečit přívod čerstvého vzduchu, umělé dýchaní, zabezpečit průchodnost dýchacích cest, zabezpečit klid v polosedící poloze, teplo, podat silnou černou kávu.

reklama