Látkové množství

Látkové množství

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ

Látkové množství je fyzikální veličina, která se užívá k vyjádření množství částic – atomů,
molekul, iontů aj.

Značka veličiny látkového množství = n

Jednotka veličiny látkového množství = mol a má značku rovněž mol.

Jeden mol chemické látky je přibližně 6,022 * 1023 částic, tj.
602 204 500 000 000 000 000 000 částic chemické látky (atomů, iontů, molekul)

Látkové množství nelze zjišťovat odpočítáváním jednotlivých částic. Proto také mol není
definován jako počet částic, které lze spočítat, ale jako počet částic v látce o dané hmotnosti.
Přesně je mol určen jako látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik částic, kolik je
atomů ve 12 g nuklidu uhlíku 12C.

Jeden mol představuje takové množství částic, kolik jich obsahuje 12 g uhlíku.
1 mol = 6,022 * 1023 částic chemické látky.

Látkové množství vyjadřují i chemické značky, vzorce a rovnice.
Př.
a) Význam chemických značek

b) Význam chemických vzorců

c) Význam chemických rovnic

Chemická rovnice

2H2 + O2 → 2H2O

Vyjadřuje, že:
• vodík reaguje s kyslíkem a vzniká voda,
• reakcí 2 molekul vodíku s 1 molekulou kyslíku vznikají 2 molekuly vody,
reakcí 2 mol vodíku a 1 mol kyslíku vznikají 2 mol vody,
• poměr látkových množství výchozích látek a produktu je 2:1:2.

reklama