Metody oddělování složek směsí

Metody oddělování složek směsí

METODY ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ

Jednotlivé složky je možné ze směsi oddělit (izolovat) jen na základě rozdílných fyzikálních
vlastností (hustota, teplota tání a varu, rozpustnost, magnetické vlastnosti aj.)

USAZOVÁNÍ
– odděluje nerozpuštěné složky směsi s rozdílnou hustotou (např. olej a voda, písek a voda)
ODSTŘEĎOVÁNÍ
– rychlejší způsob usazování v odstředivkách (např. odšťavňovač, ždímačka)

FILTRACE
– oddělování pevných nerozpuštěných složek od kapalných nebo plynných látek
filtr = síto, štěrk, tkanina, filtrační papír
– pevné složky se zachytí na filtru, rozpuštěné protečou jako filtrát

KRYSTALIZACE
– oddělení pevné složky rozpuštěné v kapalině
– využívá schopnost některých látek vylučovat se z roztoků v podobě
krystalů = krystalovat
– je založena na odpaření rozpouštědla

DESTILACE
– k oddělování složek směsi využívá jejich rozdílnou teplotu varu ( např. voda a líh)

REKTIFIKACE
= destilace, u látek jejichž teploty varu se liší jen málo, při níž se používá rektifikační kolona
(= např. širší trubice, zevně izolována a má výplň o velkém plošném obsahu povrchu)

SUBLIMACE
– slouží k oddělení látek, které sublimují (např. jod)
– mění se z pevného skupenství přímo v plynné (např. jod, naftalen)

CHROMATOGRAFIE
– při chromatografickém oddělování složek je směs rozpouštědlem pozvolna unášena po
vrstvě papíru nebo jiného materiálu
– jednotlivé složky směsi se na papíře vážou různě pevně, a jsou proto rozpouštědlem unášeny
různou rychlostí, tím se jednotlivé složky směsi od sebe vzdalují, dochází k jejich oddělování.
(rozklad barev)

Obrázky některých metod: 

FILTRACE
Je metoda, k oddělování pevných složek od kapalných (popř. plynných) složek různorodých
směsí.
Skládání filtru:

DESTILACE
Destilace je nejpoužívanější metodou čištění kapalných látek, dělení kapalných směsí
o různém bodu varu nebo odstraňování rozpouštědel z méně těkavých látek. Podstatou
destilace je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla a kondenzace vzniklých par
v oddělené části přístroje. Destilací lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a zároveň zjistit
teplotní rozmezí varu směsi, tzv. bod varu.

• Prostá a frakční destilace.
Prostou destilací se od sebe oddělují kapalné látky a značně rozdílné těkavosti nebo se
oddestilovává rozpouštědlo od netěkavého zbytku. Prostá destilace může sloužit
i k sledování průběhu varu směsí a ke stanovení destilační křivky.

Destilace s vodní parou.
Destilací s vodní parou se většinou čistí látky, které jsou ve vodě málo rozpustné a při
bodu varu vody mají znatelný tlak nasycených par. Při této destilaci se do destilované
směsi zavádí vodní pára, vyvíjená v oddělené nádobě.

• Destilace za sníženého tlaku.
Za sníženého tlaku destilujeme většinou výševroucí látky, které by se při destilaci za
normálního tlaku rozkládaly nebo by je nebylo vůbec možné předestilovat.

reklama