Neutralizace

Neutralizace

NEUTRALIZACE

Neutralizace je reakce kyselin s hydroxidy, při které
vzniká voda a sůl:

KYSELINA + HYDROXID   → VODA + SŮL

Podstatou neutralizace je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které
vzniká voda a uvolňuje se teplo:

Kyselé roztoky lze neutralizovat zásaditými roztoky a naopak.

Příklad neutralizace:

Využití neutralizace:
• Při výrobě mnoha látek např. solí
• Při úpravě odpadních vod
• V laboratořích
Podstata PRVNÍ POMOCI při zasažení kyselinami či hydroxidy. Nejprve je
však nutné žíravinu zředit proudem vody a teprve pak použít předepsaný
prostředek k neutralizaci. V tomto případě nelze silnou kyselinu neutralizovat
silným hydroxidem a obráceně, protože by se poškození organismu zvětšilo.
K tomuto účelu se používají zředěné roztoky slabých kyselin (např. kyseliny
octové, citronové) a roztoky, které reagují slabě zásaditě (např. roztok
uhličitanu sodného – sody).

Příklady neutralizací:

reklama