Ochrana člověka za mimořádných situací

Ochrana člověka za mimořádných situací

TÉMA III.  HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Pojmem havárie s únikem nebezpečných látek nazýváme události, kdy dojde k havárii při výrobě, zpracování, jakékoliv manipulaci, skladování či používání chemických látek nebo výrobků z nich, a to za současného úniku těchto látek do okolí, v důsledku čehož dochází k ohrožení zdraví a života osob, zničení materiálních a kulturních hodnot nebo narušení životního prostředí.

Řada nebezpečných látek je na našem území skladována či přepravována v zásobnících o obsahu od několika tun až po několik stovek tun.

K těm nejrozšířenějším a nejčetněji používaným patří chlor a amoniak.

 

TYPY MOŽNÝCH HAVÁRIÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA TŘEBÍČE:

 • Únik amoniaku (čpavku) z chladícího zařízení na zimním stadionu
 • Únik chloru z úpravny pitné vody nebo z plaveckého bazénu
 • Havárie při přepravě škodlivin
 • Požár s vývinem nebezpečné látky
 • Výbuch plynovzdušné směsi nebo trhaviny

HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK:

 • Nepřibližujte se k místu havárie
 • Vyhledejte vhodný úkryt
 • Připravte si prostředky improvizované ochrany (šátek, brýle, rukavice, holínky)
 • Utěsněte místnost
 • Poslouchejte rozhlas a televizi
 • Netelefonujte, neblokujte síť
 • Varujte sousedy
 • Zachovejte klid a řiďte se pokyny záchranářů
 • Připravte se na evakuaci

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO – OBSAH:

 • Osobní doklady
 • Léky
 • Trvanlivé potraviny na tři dny, balenou vodu
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • Náhradní oděv
 • Toaletní a hygienické potřeby
 • Peníze, cennosti
 
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI CHEMICKÝCH LÁTEK NA JEJICH OBALU

 

TEST PRO ŽÁKY

 

 1. K nejrozšířenějším nebezpečným látkám patří:
  1. Chlor a amoniak
  2. Formaldehyd a kyanovodík
  3. Fosgen a sirovodík
 1. Chlor je štiplavě zapáchající leptavý plyn:
  1. Modré barvy
  2. Žlutozelené barvy
  3. Je bezbarvý
 1. Hlavní nebezpečný účinek chloru vyplývá z jeho:
  1. Hořlavosti
  2. Výbušnosti
  3. Jedovatosti
 1. Při vdechování nízkých koncentracích chloru jsou prvními příznaky zasažení:
  1. Ospalost, celková malátnost, únava
  2. Intenzivní kašel, pálení očí, slzení
  3. Bolesti břicha s přechodem do zad, pocit chladu a úzkosti
 1. Další rozšířenou nebezpečnou látkou je amoniak, který je obecně známý pod názvem: a) Ozón
  1. Čpavek
  2. Nitrogen
 1. Amoniak najdeme v každém provozu, kde se používají:
  1. Chladící nebo marazící zařízení (mrazírny, zimní stadiony)
  2. Zařízení k úpravě a desinfekci vody (vodárny, čističky)
  3. Průmyslové pece a trouby (pekárny, cukrárny)
 1. Prvními příznaky zasažení organismu parami amoniaku jsou:
  1. Dráždění očí, kašel, dušnost, dráždění kůže
  2. Modré zbarvení rtů a sliznic
  3. Zvýšenné pocení, pohybové a smyslové poruchy
 1. Při haváriích s únikem plynu má amoniak varovné vlastnosti, je velmi dobře:
  1. Vidět jeho charakteristická barva
  2. Cítit jeho charakteristický zápach
  3. Slyšet charakteristický „praskot“, který jeho únik doprovází
reklama