Paliva – přírodní, vyrobená, výhřevnost

Paliva - přírodní, vyrobená, výhřevnost

PALIVA

PALIVA jsou látky, ze kterých získáváme spalováním energii v nich uloženou.

Za paliva proto považujeme látky obsahující značné množství chemické energie.
V přírodě se nachází hned několik látek bohatých na chemickou energii, která se v nich
nahromadila během stovek milionů let působením slunečního záření.
Již víte, že přeměněná sluneční energie je skryta například v uhlí, ropě nebo zemním plynu
v podobě energie chemické.
Při spalování přírodních paliv se uvolňuje především tepelná energie, která se pak přímo
využívá v teplárnách, k vytápění bytů, ohřevu vody, atd. nebo se převádí na energii
mechanickou (spalovací motory automobilů, parní turbíny).

Nejběžnějším zdrojem tepla pro činnost člověka jsou reakce probíhající při hoření paliv se
vzdušným kyslíkem (např. hoření uhlí a zemního plynu).

Paliva musí splňovat především tyto podmínky:
Náklady na jejich těžbu, popř. výrobu musí bát co nejmenší
• Jejich spalování musí být v praxi snadno uskutečnitelné

Nejvýhodnější jsou plynná paliva.
Výhody plynných paliv:
• Nezanechávají pevné odpady
• Méně poškozují životní prostředí
• Dobře se dopravují (plynovody)
• Snadno se zapalují
• Plynule hoří

Paliva se mohou rozlišovat podle původu na:
Přírodní – hnědé uhlí, zemní plyn
Vyrobená – propan-butan

Paliva podle období vzniku:
Pravěká (fosilní) – uhlí
Současná – dřevo

Přírodní paliva se také zpracovávají na jiné druhy paliv, říkáme, že se zušlechťují; např.
z ropy se vyrábí benzín, topné oleje, z uhlí koks a svítiplyn.
Tato zušlechtěná paliva mají řadu výhodnějších vlastností než původní palivo, např. jsou
výhřevnější nebo při jejich spalování vzniká méně škodlivých zplodin.
Koks je téměř čistý uhlík, používá se při výrobě železa.
K pohonu automobilů nepoužíváme ropu, ale ušlechtilejší paliva: benzín, naftu, propanbutan.
Raketové motory raketoplánu jsou poháněny směsí vodíku a kyslíku (H2, O2)

Přírodní paliva (především ropu) využívá také chemický průmysl. Jsou důležitou surovinou
pro výrobu mnoha chemických sloučenin.
Vzhledem k tomu, že zásoby přírodních paliv neustále klesají, snaží se lidé využít i jiné
energetické zdroje, například vodní toky, mořský příliv, větrnou a jadernou energii,
sluneční záření.

VÝHŘEVNOST PALIV

Energetickou kvalitu paliv vyjadřuje jejich výhřevnost.
Výhřevnost paliv h je množství tepla Q, které se uvolní při dokonalém spálení 1kg
paliva.

Výhřevnost:  h= Q/m   kJ/kg (jednotka)

reklama