Petrochemie

Petrochemie

PETROCHEMIE

PETROCHEMIE je průmyslové odvětví zabývající se výrobou látek z ropy a zemního
plynu.
Toto odvětví produkuje asi 90% průmyslově vyráběných organických sloučenin.
Krakování je jedním z nejvýznamnějších postupů, které využívá toto rozsáhlé průmyslové
odvětví.
Důležitým produktem krakování není pouze benzin, ale i další látky, zejména etylen a
propylen, které patří k základním surovinám petrochemického průmyslu.

ROPA je základní surovinou pro výrobu pohonných hmot motorových vozidel.

Z předcházejícího diagramu je zřejmé, že benzin a plynový olej jsou nejžádanější ropné
produkty a jejich výroba zdaleka nestačí poptávce.
Naproti tomu produkty s vysokou teplotou varu a delšími uhlovodíkovými řetězci (parafin,
vazelína, mazací oleje) se vyrábějí ve velikém přebytku – jejich nabídka poptávku silně
převyšuje.
Aby se zvýšila výroba žádanějších „lehkých“ frakcí, byla vyvinuta metoda tzv. krakování
ropy.
Název pochází z anglického to crack – trhati.
Princip spočívá v tom, že působením katalyzátorů se trhají řetězce těžkých uhlovodíků na
kratší a vzniká větší počet lehkých uhlovodíků využitelných k pohonu motoru.

KRAKOVÁNÍ je děj, při kterém se štěpí uhlovodíky s dlouhým uhlíkatým řetězcem na
uhlovodíky s kratším řetězcem.

Krakování probíhá buď za vysoké teploty (900oC), nebo za zvýšené teploty a přítomnosti
katalyzátorů.
Příkladem krakování může být štěpení složky petroleje – hexadekanu C16H34.
Při tomto štěpení vzniká např. oktan C8H18 (alkan) a okten C8H16 (alken).

reklama