Ropa a zemní plyn

Ropa a zemní plyn

ROPA A ZEMNÍ PLYN

ROPA

Vznik:
V průběhu tisíců a milionů let se v klidných zátokách dávných moří na naší Zemi usazovaly
spolu s bahnem zbytky drobných živočichů a rostlin.
Pod tlakem nadložních vrstev za nepřístupu vzduchu a účinkem bakterií z těchto zbytků
pravděpodobně postupně vznikla kapalná ropa a zemní plyn, které patří k nejdůležitějším
surovinám současnosti.

Vlastnosti ropy:
• Hnědá až černá olejovitá kapalina
• Má charakteristický zápach
• Ve vodě je nerozpustná
• Má menší hustotu než voda, na vodě ,,plave“
• Hoří čadivým plamenem

Složení:
Ropa (dříve nazývaná ,,nafta“ a ve starších dobách ,,zemní olej“) je směs sloučenin uhlíku a
vodíku – uhlovodíků.
Obsahuje však i sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.
Složení ropy je různé podle naleziště.

Těžba:
Těžba se provádí vrty do zemské kůry, ze kterých ropa vytéká sama nebo se z nich čerpá.
U nás se těží nevelké množství ropy v okolí Hodonína.
V současnosti se rozšiřuje těžba z vrtů do mořského dna.

Zpracování:
Vytěžená ropa se nejdříve zbavuje hrubých příměsí (zejména písku) a vody.
Potom se zpracovává metodou frakční destilace, která probíhá v průmyslových destilačních
kolonách.

FRAKČNÍ DESTILACE:
Během frakční destilace se na základě rozdílné teploty varu oddělují v destilační koloně směsi
uhlovodíků s blízkou teplotou varu – frakce (díl, část).
Frakční destilací ropy se získávají:

Plynné produkty (používají se jako chemické suroviny a paliva, např. směs propanbutan)
Benzin (používá se jako palivo do zážehových motorů automobilů, jako rozpouštědlo
nečistot, barev a laků)
Petrolej (používá se jako palivo proudových a tryskových letadel, jako rozpouštědlo,
vyrábí se z něj benzin a další látky, používá se také ještě ke svícení)
Plynový olej (používá se ve směsi s petrolejem pod názvem motorová nafta pro
Dieselovy motory v traktorech a automobilech, uplatňuje se jako topná nafta
v průmyslu i domácnostech)
Mazut (používá se k topení, např. v teplárnách a na lodích, nebo se dále destiluje)

Zpracování a využití ropných produktů:

Mazut jako produkt destilace ropy za atmosférického tlaku se dále destiluje za sníženého
tlaku = vakuová destilace. Získávají se z mazutu především minerální oleje a asfalt.

Oleje se používají jako mazadla do strojů a technických zařízení, uplatňují se též jako ochrana
kovů před korozí.
Z olejů se dále získává parafin (výroba svíček, past, leštidel, krémů na boty) a vazelína
(mazadlo, masti v lékařství a krémy v kosmetice).

Asfalt se používá zejména k úpravě povrchu vozovek a ve stavebnictví jako izolační materiál
proti vlhkosti.

Doprava ropy:
Ropa se po pevnině dopravuje převážně ropovody.
Po mořích ji přepravují velké lodě – tankery.
Případný únik ropy při její přepravě po souši i na vodě může způsobit ekologické katastrofy,
při kterých dochází k úhynu velkého množství živočichů i rostlin.

Ropa byla do České republiky dodávána téměř výhradně zRuska přes Ukrajinu a Slovensko
ropovodem dlouhým více než 2000 km. Protože byl takto náš stát odkázán pouze na jediný
zdroj, schválila česká vláda v roce 1992 výstavbu ropovodu z Ingolstadtu v Bavorsku,
kterým jsme se napojili na Transalpský ropovod vedoucí z Terstu.

ZEMNÍ PLYN

Složení:
Hlavní složku zemního plynu (70-90%) tvoří methan CH4.
Dále obsahuje plynné uhlovodíky (ethan, propan, butan) a jiné látky např. oxid uhličitý CO2 a sulfan H2S.

Využití:
Palivo (výhodou je, že při jeho hoření nevzniká popel ani saze a nevytváří tolik
škodlivých plynných produktů)
• Výroba vodíku
• Výroba sazí (gumárenský průmysl)
• Acetylen

Doprava plynu:
Z míst těžby se dopravuje plynovody.
Česká republika je zásobována z plynovodu procházejícího naším územím a zásobovaného
z nalezišť v Rusku.

reklama