Soli

Soli

SOLI

Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů
(popř. amonného kationtu NH4+) aniontů kyselin.

Anionty kyselin se odvozují z molekul kyselin odštěpením jednoho nebo více kationtů vodíku
H+.

Soli vznikají tak, že jeden nebo více atomů vodíku v molekule kyselin nahradíme atomem
určitého kovu.

Vznik solí reakcemi různých skupin látek:

Soli mají mnoho společných vlastností. Většina solí:
• Se v přírodě vyskytuje v krystalové formě
• Má krystaly složené z iontů, což je příčinou jejich velké teploty tání a velké teploty
varu
• V pevném stavu nevede elektrický proud, avšak jejich vodný roztok nebo tavenina
elektrický proud vede (vedení elektrického proudu umožňují ionty volně se
pohybující v tavenině či v roztoku).

reklama