Uhlí

Uhlí

UHLÍ

UHLÍ je hořlavá hornina vzniklá v průběhu desítek až stovek milionů let.

Vznik:
Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků, které byly uloženy v anaerobních vodních
prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití).

Složení:
Je to složitá směs látek, jejichž podstatnou složkou je vázaný uhlík a některé další vázané
prvky – vodík, kyslík, dusík, síra, aj.
Popel, který zůstane po spálení uhlí, dokazuje, že jeho složkou jsou i nespalitelné minerální
látky.
Kvalita uhlí jako paliva závisí především na obsahu uhlíku.
Černé uhlí obsahuje 75 – 95% uhlíku, hnědé uhlí 60 – 75% uhlíku.

Typy uhlí:

Lignit – také označovaný jako hnědé uhlí je nejméně kvalitní druh uhlí. Užívá se
výhradně pro výrobu elektřiny nebo výrobu technologického tepla. Leštěné bylo
využíváno jako ozdobný kámen od doby železné. Je třetihorního původu.
Hnědé uhlí – používá se k vytápění domácností nebo k výrobě tepla a elektřiny
Hnědo-černé – jeho vlastnosti spadají mezi hnědé a černé uhlí. Využívá se pro výrobu
elektřiny, tepla a chemickou výrobu
Černé uhlí – má vysokou hustotu, jeho barva je obvykle černá až hnědočerná. Uhlí je
prvohorního a druhohorního původu. Vzniká rozkladem a prouhelňováním
vyhynulých stromových plavuní, které se propadly do bažin (období perm).
Antracit – jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií.

Uhlí je dodnes nejpoužívanějším tuhým fosilním palivem. Ročně se ho ve světě spotřebuje
přibližně šest miliard tun.
Z tohoto množství se 75% využívá na výrobu elektrické energie v tepelných elektrárnách.
Zbytek se používá k výrobě dalších paliv a jako surovina v chemickém průmyslu.

ČERNÉ UHLÍ
Vysokoteplotní karbonizace je proces, kterým se zpracovává černé uhlí.
KARBONIZACE (zuhelnatění) probíhá při zahřívání černého uhlí na teplotu kolem 1 100°C
za nepřístupu vzduchu.
Průmyslově se provádí v koksovnách a plynárnách.

Hlavní produkty karbonizace jsou:
Koks – obsahuje téměř čistý uhlík, má vysokou výhřevnost a používá se při výrobě
železa ve vysoké peci a jako palivo.
Černouhelný dehet – kapalná směs, která obsahuje několik set různých látek např.
aromatické uhlovodíky (benzen, naftalen)
Plynkoksárenský nebo svítiplyn – obsahuje hlavně vodík H2 a jedovatý oxid
uhelnatý CO, je součástí různých paliv v průmyslu.
Amoniaková voda – je vedlejší produkt, používá se při výrobě dusíkatých hnojiv

HNĚDĚ UHLÍ
Hnědé uhlí se většinou stále využívá jako palivo v energetice, i když se může tepelně
zpracovávat podobně jako černé uhlí.
Jeho chemickým zpracováním lze získat řadu důležitých látek (syntetický benzin)

reklama