Významné oxidy

Významné oxidy

VÝZNAMNÉ OXIDY

OXID SIŘIČITÝ SO2

VÝSKYT:
• Sopečné plyny
• Rozpuštěný jako kyselina siřičitá v podzemních
minerálních vodách ve vulkanicky aktivních oblastech
• Do ovzduší se dostává jako nežádoucí složka při hoření paliv, která obsahují
sloučeniny síry (hnědé uhlí, nafta, topné oleje)
• Spolu s oxidy dusíku je příčinou vzniku „kyselých dešťů“!!

VLASTNOSTI:
• Bezbarvý plyn, ostře zapáchající, jedovatý!
• Dráždí dýchací cesty, dostavuje se kašel, v těžších případech vede až k edému plic
• Je toxický i pro rostliny, neboť reaguje s chlorofylem a narušuje fotosyntézu

POUŽITÍ:
Desinfekce (síření) sudů, sklepních prostor, včelích úlů
• Výroba celulózy a papíru ze dřeva
• Bělení přírodních materiálů – vlny, bavlny, slámy

OXID UHLIČITÝ CO2

VÝSKYT:
• Je přirozenou součástí vzduchu (0,03% objemu)
• Vzniká při dýchání organismů a při hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu
kyslíku

VLASTNOSTI:
• Bezbarvý plyn, nedýchatelný, těžší než vzduch
• Koncentrace CO2 ve vdechovaném vzduchu od 10% výše má za následek rychlou
ztrátu vědomí a při delším trvání i smrt (kanalizační prostory)
• Ve větším množství způsobuje v atmosféře spolu s dalšími plyny
skleníkový efekt

POUŽITÍ:
• Nutný pro fotosyntézu rostlin
• Zkapalněný v ocelových nádobách označených černým pruhem
• V pevném skupenství jako tzv. „suchý led“ (chladící prostředek)
• Hasicí přístroje (pěnové)
• Příprava sodové vody a osvěžujících nápojů

OXID UHELNATÝ CO
• Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch
• Vzniká hořením uhlíkatých látek při nedostatku kyslíku, je
složkou kouřových a výfukových plynů, také cigaretového kouře
POZOR!! Značně jedovatý, váže se na krevní barvivo
hemoglobin, čímž znemožňuje přenos kyslíku z plic do tkání
PRVNÍ POMOC!! Přenést postiženého na čerstvý vzduch, dále podání kyslíku,
případně resuscitace, lékařská pomoc!!
POZOR!! Filtr ochranné masky tento oxid – na rozdíl od ostatních jedovatých
plynů nezachycuje!!

OXID DUSNATÝ NO
• Bezbarvý jedovatý, za přítomnosti vlhkosti leptající plyn
• Výroba kyseliny dusičné
• Spolupůsobí při vzniku tzv. „kyselých dešťů“

OXID DUSIČITÝ NO2
• Červenohnědý, jedovatý, leptavé účinky
• Výroba kyseliny dusičné
• Spolupůsobí při vzniku tzv. „kyselých dešťů“
• Okysličovadlo v raketových motorech

OXID VÁPENATÝ CaO („pálené vápno“)
• Bílá, pevná látka (prášková nebo kusová)
• POZOR!! Žíravina, leptá
• Vyrábí se ve vápenkách tepelným rozkladem vápence
• Jeho reakce s vodou se nazývá hašení vápna:

CaO        +          H2O → Ca(OH)2
Oxid vápenatý                hydroxid vápenatý („hašené vápno“)

• V zemědělství a lesnictví snižuje kyselost půdy (vápnění)
• Výroba hašeného vápna pro stavebnictví

OXID HLINITÝ Al2O3
• Krystalická látka, obvykle bílé barvy
• V přírodě se vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund,
jeho odrůdy jsou drahé kameny – modrý safír a
červený rubín
• Surovinou pro výrobu je bauxit
• Používá se při výrobě porcelánu, zubních cementů, barev a
k výrobě hliníku

OXID KŘEMIČITÝ SiO2
• Pevný, těžko tavitelný, chemicky stálý, odolný vůči kyselinám (ne HF)
• Využívá se ve stavebnictví – říční písek do malty a betonu a ve sklářství – křemenný
písek je základní sklářskou surovinou.

reklama