Vzduch

Vzduch

VZDUCH
Vzduch = směs látek tvořících atmosféru.

Hlavní složky:
Dusík – tvoří převážnou část atmosféry, je málo reaktivní, bezbarvý plyn, bez chuti a
zápachu, používá se jako tzv. netečná atmosféra, plynný slouží k plnění pneumatik a
kapalný se používá k uchovávání biologického materiálu nebo k vypalování bradavic
Kyslík – bezbarvý plyn, tvoří dvouatomové molekuly, s ostatními prvky tvoří
dvouprvkové sloučeniny oxidy, podporuje hoření, je nezbytný pro dýchání
Oxid uhličitý – bezbarvý plyn, je významnou výživou pro zelené rostliny a základní
látkou pro fotosyntézu rostlin
Ozón – je to tříatomová molekula kyslíku, vzniká působením ultrafialového záření,
působí jako přirozený filtr chránící život na Zemi před zářením ze Slunce, jeho úbytek
v atmosféře se označuje jako ozónová díra, která se vytváří v důsledku přítomnosti
některých látek, které vyrábí a používá člověk(freony ve sprejích nebo chladicích
zařízeních)
Vzácné plyny – jsou to prvky VIII.A skupiny periodické tabulky, např. argon, helium

Zdroje nečistot v ovzduší:

      • teplárny
      • tepelné elektrárny na pevná paliva
      • automobilová doprava

Smog = směs mlhy, prachu a kouřových zplodin, vyskytuje se ve velkých městech a
průmyslových oblastech.

Teplotní inverze = spodní vrstva vzduchu je chladnější než
horní, brání promíchávání vzduchu a zplodiny zůstávají při
zemi (na horách je tepleji než v nížinách)

Kyselé deště = oxidy síry a dusíku se v atmosféře smíchají
s vodní párou a zpět k Zemi padají jako slabé kyseliny formou
deště

Skleníkový efekt = proces, při kterém atmosféra způsobuje
ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale
brání úniku tepelného záření z povrchu planety do prostoru
(skleníkové plyny = vodní pára, oxid uhličitý, methan)

Vzduch jako průmyslová surovina:
Zkapalněný vzduch se dělí na jednotlivé složky destilací.
Kyslík, dusík a vzácné plyny (argon a neon) se pro další použití přepravují v tlakových
nádobách. Nádoby s kyslíkem jsou označeny modrým pruhem a nádoby s dusíkem zeleným
pruhem.

Význam vzduchu:
– spalování paliv, výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách
– výroba železa
– sváření kovů
– spalovací motory
– letecká doprava

reklama