Indiánské říše a jejich kultura

Indiánské říše a jejich kultura

Indiánské říše a jejich kultura

Říše Inků:
Incká říše se rozkládala na území dnešních států Kolumbie, Ekvádoru, Peru,
Bolívie, Chile a Argentiny. Říše byla pokořena španělským dobyvatelem
Franciskem Pizarrem.

Vládce Inků Atahualpa Španělům podlehl, nechal se vlákat do léčky, musel se
podřídit, byl zajat a později popraven, i když za svoje propuštění nabídl
obrovské výkupné. Množství zlata a stříbra
zaplnilo místnost, ve které byl vězněn, ale
náčelníka nezachránilo.

Inkové dokázali postavit kamenné stavby,
které i přes častá zemětřesení odolaly
otřesům půdy a jejich zbytky se dochovaly
dodnes. Jednotlivé kamenné bloky přesně
opracovali a bez použití malty skládali na
sebe. Kameny doléhaly na sebe velmi těsně,
proti skluzu je měly zajistit zářezy. Střechy
staveb byly ze slámových došků, případně
ze dřeva. Nejslavnější památka na dobu Inků se nachází vysoko v horách.
Město, kterému se začalo říkat podle blízkého vrcholu Machu Picchu, je
dodnes opředeno záhadami. V 16. století bylo pohlceno džunglí, ve které zůstalo
ukryto až do roku 1911, kdy ho objevili Evropané. Město tvoří asi dvě stě
staveb, ústřední náměstí a královský palác. Materiál na stavby opracovávali
Inkové bronzovými nástroji, žulové bloky vyhlazovali pískem. Vzhledem ke své
poloze muselo být město nezávislé na okolním světě. Počet jeho obyvatel se
odhaduje na tisícovku, lidé zde pěstovali kukuřici a brambory na terasovitých
polích, která byla důmyslně zavlažována. Proč zůstalo město opuštěno, není
dosud objasněno.
Jednotlivé oblasti územně rozsáhlé říše Inků byly spojovány kvalitními
silnicemi. Dodnes se dochovaly jejich zbytky.
Nejvýznamnější silnice však byly pouze dvě. Jedna vedla na jih směrem k Chile,
druhá ji křižovala. Vybudování silnice přes náhorní rovinu bylo velmi obtížné.
Jednotlivé úseky byly vytesány do skal, součástí cesty byly visuté mosty a skalní
schodiště. V některých místech je cesta velmi úzká, sotva stačila pro přechod
člověka. Inkové po těchto cestách přenášeli zprávy prostřednictvím poslů, kteří
běhali štafetově. Na každý úsek cesty byli k dispozici dva odpočinutí běžci.
Zprávy si předávali pomocí tenkých provázků z lamí vlny, na kterých v přesné
vzdálenosti byly navázány uzlíčky.

Aztécká říše:

Státní útvar v předkolumbovské Americe, který se rozkládal na území dnešního
Mexika. Říše byla rozvrácena evropskými dobyvateli, které vedl Hernán Cortés.
Se šesti sty muži se vylodil v dnešním Mexiku, spálil některé lodě, aby jeho
námořníci nemohli ustoupit. Indiáni jejich příchod přijímali jako návrat bílého
boha. Náčelník Montezuma poslal poselstvo s dary, ti se ale vrátili zpět vyděšeni
střelbou. Montezuma byl v roce 1519 zajat a jeho říše se musela Evropanům
podrobit.

Evropané se při obsazování území nechovali k původním obyvatelům příliš
mírumilovně, násilně si je podmaňovali, vnutili domácímu obyvatelstvu svůj
jazyk i víru. Nutili je tvrdě pracovat na plantážích a v dolech. Indiáni nebyli
zvyklí na tvrdou vyčerpávající práci a podléhali nemocem, proto se do Ameriky
začali dovážet černoši z Afriky. Obchod s černými otroky byl pro následující
staletí výnosný zejména pro anglické obchodní společnosti.

Na devastaci indiánského obyvatelstva se podílely i epidemie nemocí, které
Evropané do Ameriky přivezli – černé neštovice, tyfus, spalničky, chřipka, nebo
rostoucí alkoholismus indiánů.

Původní indiánské obyvatelstvo bylo Evropany od 16. století neustále
potlačováno.

reklama