Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
byl uznávaný český pedagog, teolog a filozof.

Život:
Místo jeho narození není jednoznačně stanoveno, nejčastěji se uvádí Nivnice u Uherského Brodu. Studoval v Přerově, na univerzitě v Heidelbergu, je vysvěcen na kněze a odchází do Fulneku. Po porážce stavovského povstání musel Fulnek opustit a ukrývat se na
různých místech v Čechách. Protože odmítl přestoupit na katolickou víru, musel v roce 1628
české království opustit a odejít do polského Lešna. Začal se výrazněji věnovat pedagogice, napsal významný spis Velká didaktika, kde objasnil metody a formy práce moderní pedagogiky. Stále doufá, že se bude moci vrátit domů, proto stále píše česky. Je zván do zahraničí, pobývá v Anglii, Nizozemí, Švédsku nebo v Uhrách. Po vestfálském míru pochopil, že se už nikdy do Čech nevrátí. Zemřel v Nizozemí, je pochován v Naardenu.

Pedagogické dílo:

Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé. Po
ukončení školní docházky by měl člověk cestovat.

Při výchově a vzdělávání prosazoval následující zásady:

• zásada názornosti
• zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat,
nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit
soustavný vzdělávací režim
• zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností
využívat je v praxi
• zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
• zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních
schopností dětí

Velká didaktika (latinsky Didactica Magna), Brána jazyků otevřená ,
Informatorium školy mateřské, Orbis pictus (Svět v obrazech)

Filozofické a teologické spisy:
Labyrint světa a ráj srdce, Listové do nebe, Kšaft umírající matky jednoty bratrské

reklama