Počátky římského státu

Počátky římského státu

Počátky římského městského státu

Příchod italických kmenů na Apeninský poloostrov – 1000 př. n. l. (kmeny Latinů a Etrusků)

Skuteční zakladatelé Říma byli Etruskové. Byli to lidé neznámého etnického původu, kteří žili v oblasti Toskánska. Při založení Říma odvodnili bažiny mezi římskými pahorky tím, že vybudovali odvodňovací stoku Cloaca maxima a umožnili tak, aby se propojilo starší osídlení. Etruskové znali klenbu, jejich stavby byly zdobeny freskami. V jejich společnosti měli muži a ženy rovnoprávné postavení.

Etruský náhrobek – manželé

I když Řím založili Etruskové, velmi populární je spíše legenda o založení Říma dvěma bratry
Romulem a Remem, údajně v roce 753 př. n. l.

Oba chlapce v dětství vychovala vlčice, v dospělosti chtěli společně založit město. Pohádali se o to, čí jméno nově založené město ponese, došlo i ke rvačce, ve které Romulus svého bratra zabil – město tedy nese jeho jméno. Romulus→Roma

Římská vlčice (sošky chlapců byly doplněny až v období renesance) 

Po svém vzniku se Řím stal královstvím. Tento typ státního zřízení vydržel poměrně krátce,
poslední král byl vyhnán kolem roku 500 př. n. l. a Řím se stal republikou. (res publica = věc
veřejná).

Římské obyvatelstvo

PATRICIJOVÉ
Patricijové byli potomci původních rodů,
označení je odvozeno ze slova pater, což
znamená otec. Byli bohatí, plnoprávní
a mohli být voleni do státních úřadů.

PLEBEJOVÉ
Plebejové mají svůj název odvozen od
slova plebs, které znamenalo lid nebo dav.
Byli nemajetní, nebyli plnoprávnými
občany Říma a neměli přístup ke státním
úřadům.

Řízení státu

V čele republiky stáli vždy na období jednoho roku dva konzulové. Aby nemohli zneužít své
moci, dohlížel na ně senát. Senát byl původně radou starších, jeho členové pocházeli
z patricijských rodin a měl konzulům pomáhat vládnout. Později jeho vliv vzrostl a konzulové se v podstatě stali vykonavateli vůle senátu. V době ohrožení státu, kdy bylo nutné sjednotit vedení, byl do čela na půl roku volen diktátor s neomezenou mocí.
Nejníže při řízení státu stál občanský sněm, který volil úředníky a schvaloval zákony.

S.P.Q.R. je latinská iniciálová zkratka ze sousloví Senatus Populusque Romanus, v překladu
to znamená senát a lid římský.
Zkratka symbolizuje dvě složky vlády v římské říši. Sousloví vzniklo v období římské
republiky a bylo používáno i během císařství.

reklama