Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Marie Terezie je jediná žena na českém trůně. Nastoupila na trůn v roce 1740 po smrti svého otce Karla VI. Ten její nástupnictví zajistil již v roce 1713 vydáním tzv. pragmatické sankce. Listina umožňovala nástupnictví i v ženské linii, pokud nebyl k dispozici syn vládnoucího
krále.

Nároky Marie Terezie nebyly ale uznány některými dalšími vládci sousedních států. Proti Marii Terezii se postavil bavorský Karel Albrecht (pofrancouzštil si jméno na Albert) nebo pruský král Fridrich II., který se snažil získat Slezsko.

S Fridrichem vedla Marie Terezie tři války, které nazýváme války slezské.

• 1. slezská válka – 1740 – 1742,
• 2. slezská válka – 1744 – 1745,
• 3. slezská válka se stala součástí většího konfliktu, kterému se říká válka
sedmiletá – 1756 – 1763

Marie Terezie všechny války prohrála, proto musela ztrátu nejrozvinutější části
své říše nějakým způsobem nahradit. Ve zbývajícím území proto zavedla řadu
pokrokových reforem, které zvýšily hospodářskou úroveň státu.

Reformy Marie Terezie:

• Všechny důležité úřady přemístěny do Vídně
• V úřadech pracovali placení úředníci (byrokrati)
• Němčina zavedena jako úřední jazyk
• Zaveden jednotný systém měr a vah
• Zrušeny celní hranice mezi jednotlivými částmi habsburské říše
• Zavedena jednotná zlatková měna
• Zavedena povinná školní docházka
• Zavedeny školy triviální, hlavní, normální, gymnázia a industriální
• Zakázáno mučení, šlechta přišla o možnost nátlaku na poddané
• Proveden soupis půdy a majetku (tereziánský urbář), podle kterého byly
určovány dávky a povinnosti nevolníků
• Robotní patent stanovil nejvyšší míru roboty na tři dny v týdnu
• Zakládány manufaktury, budovány silnice

Josef II. vládl posledních deset let se svou matkou jako
spoluvládce, řadu reforem prosazoval proti vůli Marie
Terezie.

Dovršení reformní činnosti mohlo proběhnout až po její
smrti, v době, kdy vládl samostatně (1780 – 1790).

Reformy Josefa II.

Josef II. omezoval moc a vliv katolické církve, rušil
kláštery, ponechal pouze ty, které se zabývaly
vzděláváním nebo péčí o nemocné, sirotky nebo staré
lidi.
Změnil studijní jazyk na pražské univerzitě, místo latiny
byla zavedena němčina.
Sloučil čtyři pražská města (Staré Město, Nové Město,
Malou Stranu a Hradčany) do jednoho správního celku.

Dvě nejdůležitější reformy Josefa II., které byly zavedeny v roce 1781:

Patent o zrušení nevolnictví – z nevolníků se stali poddaní, nadále měli
povinnosti ke svému pánovi, byli ale osobně svobodní, mohli se stěhovat,
studovat nebo uzavírat sňatek bez souhlasu svého pána.

Toleranční patent – náboženská svoboda byla zajištěna i nekatolíkům.
Tímto výnosem umožnil příchod zahraničním odborníkům, z nichž mnozí
byli nekatolického vyznání.

reklama