Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.

Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.

Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. století

České země hrály důležitou roli v hospodářství Rakousko-Uherska. Tradičně silné postavení
měly díky bohatým ložiskům uhlí, které bylo potřeba na pohon parních strojů, významná byla
zejména odvětví textilního, strojírenského, potravinového nebo chemického průmyslu.

Hospodářstvím se od sebe jednotlivé regiony lišily – např. v úrodných oblastech Polabí nebo na Hané se rozvíjelo zemědělství, v pohraničních oblastech se soustřeďovaly podniky textilního a sklářského průmyslu, na Ostravsku a Kladensku se těžilo uhlí a rozvíjely se strojírenské podniky, strojírenství se úspěšně soustředilo také na Plzeňsku. České zemědělství se orientovalo kromě produkce obilovin a brambor na pěstování cukrovky, chmele a vína.

Státní cukrovar ve Smiřicích v 90. letech

Rozvoji podnikání nic nebránilo, živnostníci byli omezováni pouze poptávkou na trhu a každý
mohl podle živnostenského zákona z roku 1859 podnikat v libovolném oboru činnosti. Jistá
omezení byla pouze v několika specializovaných oborech, kdy museli žadatelé o živnost
dokládat svoji odbornou způsobilost.

Vyšší produkce zboží a koncentrace obyvatelstva ve velkých městech s sebou bohužel nesly
také negativní dopad na životní prostředí. V oblastech s vyšší koncentrací průmyslu a těžby
surovin docházelo k prvním projevům znečištění ovzduší a vody

Velké podniky v českých zemích zakládali většinou zahraniční podnikatelé, Čechům chyběl
počáteční kapitál. Čeští řemeslníci ale mohli nabídnout technickou vyspělost a mimořádnou
zručnost, pro kterou byli žádaní i v zahraničí. Češi si také uvědomovali nutnost kvalitního
vzdělání a odborné přípravy, stejně jako možnosti, jak vyřešit nedostatek potřebných peněz
k rozjetí podnikání. Spojovali se v různé spolky a družstva, která potom hospodařila se
společnou pokladnou.

Významné české podniky:

1869
Inženýr Emil Škoda odkoupil továrnu, kterou založil hrabě Valdštejn, a začal její produkci orientovat na výrobu zbraní. Na konci 19. století se firma stala největším průmyslovým podnikem Rakousko-Uherska. Kromě zbraní vyráběla továrna zařízení pro strojírenské podniky, doly, pivovary, cukrovary apod.

1871
První Českomoravská továrna na stroje, 1854 – založení firmy Daněk a spol., sloučením obou firem ve 20. století vznikl podnik ČKD, vyráběl hlavně kolejová vozidla.

1894
Ve Zlíně založili tři sourozenci Anna, Antonín a Tomáš obuvnickou firmu Baťa. Firma existuje dosud, má svoje pobočky ve všech světadílech

1895
Založení firmy Laurin&Klement, která přes výrobu jízdních kol přešla na výrobu motocyklů a automobilů. Firmu založili v Mladé Boleslavi knihkupec a strojní zámečník.

reklama