Sámova říše

Sámova říše

Sámova říše

Od počátku 6. století se na našem území postupně usazovaly slovanské kmeny. Živily se
zemědělstvím a musely se vyrovnávat s nadvládou Avarů, kteří se usídlili v Panonii (dnešní
Maďarsko a Rumunsko). Avaři Slovanům odebírali úrodu a nutili je ke službě v avarském
vojsku. Aby se mohly Avarům účinněji bránit, slovanské kmeny se spojovaly a v roce 623
(nebo 624) vytvořily kmenový svaz, do jehož čela si Slované zvolili franckého kupce Sáma.
Podle něj se tomuto útvaru říká Sámova říše.

O Sámově kmenovém svazu se zmiňuje kronikář Fredegar, který píše o Slovanech jako
o lidech, kteří jsou ve válce proti Hunům (myšleno Avarům) a kterým vládne Sámo. Vládl jim
prý 35 let a během jeho vlády došlo i k vojenskému střetnutí s franckým králem Dagobertem
(v roce 631) u Wogastisburku (hradiště, jeho poloha není dosud přesně určena). Ke střetnutí
patrně došlo kvůli tomu, že na slovanském území byla přepadena skupina franckých kupců
a Sámo odmítl vyhovět žádosti franckého krále o náhradu škody.

Kde se Sámova říše přesně nalézala, nedokážeme dosud určit, chybí archeologické nálezy. Stanovit její hranice můžeme zatím pouze přibližně. S osobou Sáma byla říše ale natolik spojena, že se po jeho smrti rozpadla.

Slované na geograficky výhodných oblastech stavěli opevněná hradiště, která sloužila jako
střediska obrany. Byla stavěna na vyvýšených místech, v ohbí řek, případně opevněna
palisádami z dřevěných kůlů. Slované kolem stavěli opevněné valy, které vysypávali hlínou,
hloubili příkopy. V případě nebezpečí se do hradiště mohlo uchýlit i obyvatelstvo, které žilo
v zemědělských osadách, v hradišti se usídlovali řemeslníci, společnost byla rozdělena podle
majetku a moci.

Slovanské obyvatelstvo uctívalo pohanské bohy a modly. Nejvyšší slovanský bůh se
jmenoval Perun a byl to pán blesků a hromů, stvořitelem všech důležitých společenských
zákonů byl bůh Svarog, jeho syn Svarožic byl ztotožňován se sluncem a Slované ho uctívali
hlavně v období slunovratu. Bohem války a hospodářství byl Svantovít, u některých
slovanských kmenů byl uctíván jako válečný bůh Radegast.

reklama