Stěhování národů

Stěhování národů

Stěhování národů

Roku 375 n. l. vpadly do Evropy divoké hordy Hunů, kteří přišli ze středoasijských stepí.
Národy sídlící v Evropě za hranicemi římské říše se daly do pohybu a během 4. až 6. století
proběhly v Evropě přesuny barbarských kmenů.

Hunové táhli středoevropským prostorem k západu, při svém průchodu Evropou tlačili před
sebou kmeny, které vyhnali z jejich původních sídel. Národy hledající nový prostor pro
usídlení představovaly velké nebezpečí pro západní část římské říše. Západořímská říše se
dlouhotrvajícími tlaku a velkým vnitřním problémům nedokázala ubránit a v roce 476 n. l. se
rozpadla.

Hunové byli zastaveni až na území dnešní Francie v kraji Champagne, kde se odehrála krvavá
bitva na polích Katalaunských (451 n. l.).

Hunům v době jejich největší síly velel Attila, po jeho smrti přestali Hunové představovat pro
Evropu nebezpečí.

Mapa stěhování germánských národů – Kronika lidstva

Římané všechny kmeny sídlící za hranicemi říše označovali jako barbarské, protože jejich
příslušníci na rozdíl od Římanů nebyli hladce oholeni (barbaři=vousatí). Barbarské kmeny na
nových územích zakládaly svoje říše.
Mapa stěhování germánských národů – Kronika lidstva

Gótové se na začátku našeho letopočtu vydali ze Skandinávie k jihovýchodu a došli až
k Černému moři. Tam se rozdělili na dvě větve – Ostrogóty a Vizigóty.

Ostrogóti žili původně v Povolží, po hunském nájezdu prošli Balkánem a na území dnešní
Itálie po pádu západořímské říše na půl století vytvořili ostrogótské království, které se
rozpadlo po útoku byzantského císaře.

Vizigóti z původního území v dnešním Rumunsku prošli Balkánem, Itálií, Francií a dostali se
až na Pyrenejský poloostrov, kde založili království Vizigótů. Vizigótské království podlehlo
až nájezdům Arabů v roce 711.

Frankové patří ke germánským kmenům, které na místě římské provincie Galie vytvořily říši
Franků (území dnešní Francie a Belgie). Frankové byli národem, který se od původních sídel
příliš nevzdálil a velmi brzy vytvořil první středověký stát pod vládou Merovejců.

Markomani a Kvádové jsou dva germánské kmeny, které sídlily na našem území ještě
v době existence římské říše. Po příchodu Hunů naše území opustily.

Vandalové sídlili nejprve na území dnešního Polska. Po příchodu Hunů se přes Francii a
Španělsko dostali do severní Afriky, kde založili království. Dostali se do sporu s Římany a
při jednom tažení vyplenili Řím. Od té doby získalo jejich jméno další význam, kterým
označujeme ničivé a nekulturní chování lidí.

Burgundi se z původního území v Dánsku přesunuli do oblasti dnešního Německa a
jihovýchodní Francie, kde se usídlili. Jejich území se stalo součástí říše Franků.

Anglové a Sasové se z původního území v dnešním Německu a Dánsku přesunuli na Britské
ostrovy, kde původní keltské obyvatelstvo zatlačili dále na sever.

Během stěhování národů došly na naše území ze své pravlasti nacházející se někde mezi
Odrou a Vislou slovanské kmeny. Od poloviny 6. století je naše dnešní území tedy osídleno
Slovany.

Rozdělení Slovanů:
Západní – Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové
Východní – Rusové, Bělorusové, Ukrajinci
Jižní – Srbové, Chorvati, Slovinci, Makedonci, Bulhaři

reklama