Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Příčiny:
Neustále rostoucí moc a vliv Habsburků sledovaly okolní státy s obavami. Proti
Habsburkům jako představitelům přesvědčeného katolicismu se postavily
protestantsky smýšlející panovnické domy i nekatolické obyvatelstvo v zemích,
které rozvětvená habsburská rodina ovládala.
Postupně narůstající konflikt nejdříve propukl v Čechách a spustil
celoevropskou válku, která se nakonec protáhla na třicet let.
Pohled na konflikt nelze úplně zjednodušit jako na střetnutí katolíků a
nekatolíků, má několik různých výkladů, které se liší úhlem svého pohledu.

Třicetiletá válka – základní členění:

I. fáze (1618 – 1620)…česká válka
Nespokojení čeští šlechtici vtrhli do kanceláře královských místodržících a
dožadovali se splnění svých požadavků. Když jim nebylo vyhověno, vyhodili
dva místodržící – Viléma Slavatu a Bořitu z Martinic a písaře Fabricia z okna
paláce do hradního příkopu. Po druhé pražské defenestraci bylo jasné, že král
nenechá vzpouru nepotrestánu. České stavy proto prohlásili krále za sesazeného
a ustavili vládu třiceti direktorů. Současně hledali vhodného kandidáta na český
královský trůn. Nakonec v roce 1619 zvolili králem Fridricha Falckého, který se
na trůně ale udržel pouze několik měsíců, proto se mu začalo říkat „zimní král“.
Habsburská rodina si takovou urážku nenechala líbit a připravovala proti
kacířským Čechám křížovou výpravu. K rozhodující bitvě došlo 8. listopadu
1620 na Bílé hoře. Za necelé dvě hodiny bylo české vojsko rozehnáno, Fridrich
Falcký uprchl ze země a bojiště se přesunula na území Svaté říše římské.
————————————————————————————————-
II. fáze (1620-1623)…falcká válka

Boje se přesunuly do držav, které patřily zimnímu králi (Horní a Dolní Falc), o
obě území poražený Fridrich přišel
————————————————————————————————-
III. fáze (1625-1629)…dánská válka

Vojenská koalice vedená dánským králem se po krátkém období míru pokusila
dobýt území na severu dnešního Německa. V této fázi války zažil své nejlepší
období velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna.
————————————————————————————————-
IV. fáze (1629-1635)…švédská válka

V čele švédských vojsk stál král Gustav Adolf II., který v bitvě u Lützenu v roce
1632 byl poražen Albrechtem z Valdštejna a zahynul. Albrecht sám byl úkladně
zavražděn o dva roky později v Chebu.
————————————————————————————————-
V. fáze (1635-1648)…francouzsko-švédskáválka

Do konfliktu vstoupila Francie, v poslední fázi války se vedla dlouhá
diplomatická jednání, armády devastovaly zabraná území, snažily se uživit
vlastními silami. Do Čech a na Moravu opakovaně vtrhla švédská vojska, která
naše území plenila a odvezla do zahraničí také velkou část rudolfínských sbírek.

Třicetiletá válka byla ukončena vestfálským mírem v roce 1648.

Důsledky války:
• Dlouhotrvající konflikt vyčerpal všechny zúčastněné strany.
• Byl to poslední evropský konflikt, který se odvolával na náboženství.
• Po válce výrazně klesl počet obyvatel.
• Šířily se epidemie, zanedbaná pole byla příčinou hladomoru.
• V habsburských zemích byl posílen absolutismus a katolická církev,
baroko vytlačilo renesanci.

Doktor, který pomáhal při morové epidemii, v typické masce

reklama