Vzestup Pruska

Vzestup Pruska

Vzestup Pruska

Vzestup Pruska do postavení evropské velmoci byl především dílem Fridricha
II. Velikého, který navázal na činnost svého otce Fridricha Viléma I.

Prusko na počátku 18. století bylo ještě poměrně slabé, mělo však k dispozici
dobře fungující finanční systém, který umožňoval udržovat početnou stálou
armádu.
Fridrich Vilém I. po svém nástupu na trůn (v roce 1713) začal s reformami, které postavení armády ještě upevnily. Během krátké doby zdvojnásobil počet vojáků, omezil výdaje na chod královského dvora a ušetřené prostředky věnoval na budování armády. Sám k sobě byl velmi přísný, vedl vojenský způsob života a armáda byla jeho vášní. Proto se mu začalo přezdívat
„vojenský král“ nebo „kaprál na trůně“. Zvláštní pozornost věnoval jednotce tzv. dlouhánů, do kterých nechával naverbovat mladé muže, kteří dosahovali výšky nad 172 cm(průměrná výška tehdejších lidí byla nižší než dnes). Provoz jednotky byl ale nákladný, a proto ji Fridrichův nástupce brzy zrušil.

(obr. Živá historie, říjen 2009)

Nábor do armády byl v Prusku prováděn i násilně, případně byli do armády
odvedeni i mladíci zavlečení ze sousedních zemí. Život v armádě byl tvrdý,
obvyklé byly přísné fyzické tresty i za sebemenší provinění. Důstojníci a vysocí
úředníci byli dosazováni z řad vysoké šlechty a byli vedeni k přísnému plnění
povinností a bezpodmínečné oddanosti králi.
Po smrti Fridricha Viléma I.(1740) nastoupil na trůn jeho syn Fridrich II.
Veliký. V mládí těžce snášel otcovu tvrdou výchovu a dokonce se jednou
pokusil o útěk, byl však dopaden, otci se musel podřídit a přihlížet popravě
svého komplice při útěku. Fridrich II. byl na rozdíl od otce umělecky nadaný a
přístupný novým filozofickým myšlenkám své doby. Přátelil se s francouzským
filozofem Voltairem.

Územní zisky Pruska:
(obr. Živá historie, říjen 2009)
Po svém nástupu na trůn využil oslabení sousední habsburské monarchie a
zmocnil se Slezska. Mladá habsburská panovnice Marie Terezie se sice pokusila
o udržení slezského území (o Slezsko byly svedeny tři války), ale neúspěšně.
Další územní rozšíření umožnilo Prusku tzv. trojí dělení Polska, po kterém
k pruskému království přidává území zvané Západní Prusko.

(mapa podle Živá historie – listopad 2009)

Prusko bylo často ve válečném stavu, v dobách míru se Fridrich II. snažil
odstranit škody způsobené válkou. V duchu merkantilismu podporoval
podnikání, prosazoval reformy školství, vojenství nebo zemědělství. Nedaleko
Postupimi si nechal postavit reprezentativní sídlo Sanssouci, ve kterém v roce
1786 zemřel.

Hudební sál v zámku Sanssouci

reklama