Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek

Každá látka má určité charakteristické vlastnosti. Stejně je tomu i v oblasti elektřiny. Elektrické vlastnosti látek do značné míry ovládají, jak se právě která látka v elektrickém prostředí, přesněji řečeno v elektrickém poli chová, nebo jak bude elektricky působit na jiná tělesa.

Základní elektrické vlastnosti, které mají největší význam:

Elektrování třením

Pokud budeme dvě tělesa třít, je možné, že se dostanou do takového stavu, ve kterém budou speciální silou působit na jiná tělesa. Tělesa v tomto stavu se nazývají tělesa elektrovaná. Dva druhy síly mezi elektrovanými tělesy:

  • Přitažlivá – tělesa se vzájemně přitahují
  • Odpudivá – tělesa se vzájemně odpuzují

Elektrický náboj

Elektrický náboj je odvozená fyzikální veličina. Popisuje stav elektrování těles. 
Dva druhy elektrického náboje:

  • kladný elektrický náboj 
  •  záporný elektrický náboj 

V závislosti na polaritě náboje se nabitá tělesa buď přitahují nebo odpuzují.

Elektrický náboj je udáván v Coulombech (C).

Atom

Atomové vlastnosti látek také určují chování těles, třeba u elektrických dějů. Atom je stavební jednotka každé látky. Skládá se z jádra a obalu. V jádru jsou protony, což jsou částice s kladným nábojem a neutrony, tedy částice s neutrálním nábojem. V elektronovém obalu jsou také elektrony–>částice se záporným nábojem.

Náboj elektronu je stejně velký jako náboj protonu, ale liší se znaménkem.

Počet elektronů v obalu a protonů v jádře je za normálního stavu v atomu stejný, atom je pak elektricky neutrální.

Jestliže atom ztratí jeden nebo více elektronů, staně se z něj kladný iont (kationt). Takové těleso má tedy více protonů než elektronů.

Jestliže atom přijme jeden nebo více elektronů, vznikne záporný iont (aniont). Záporně nabité těleso má více elektronů než protonů.

Elektrický náboj můžeme získávat pomocí van de Graaffova generátoru.

Pohybem pásu generátoru se nabije izolovaná koule.

Látky rozdělujeme na dvě základní skupiny:

  • Vodiče – vedou elektrický proud, mají dostatek nosičů elektrického proudu (elektronů)
  • Izolanty – nevedou elektrický proud

Elektrické pole

Kolem každého elektricky nabitého tělesa se vytvoří elektrické pole, které potom následně ovlivňuje látky nebo prvky, které se do blízkosti působení elektrického pole dostanou.

Elektrické pole se zobrazuje pomocí elektrických siločar, což jsou myšlené čáry, které v každém bodě tohoto elektrického pole znázorňují směr silového působení na kladný náboj.

Na koncích těles, která jsou v elektrickém poli, vznikají opačné náboje, pokud elektrické pole zanikne, zmizí i tento doprovodný jev.

reklama