Elektromagnetické jevy

Elektromagnetické jevy

Magnetické pole
= okolí magnetu, kde působí magnetická síla

– zobrazené pomocí magnetických indukčních čar

– směr: mimo magnet – od severu (N) k jihu (S)

uvnitř magnetu – od jihu (S) k severu (N)

– části magnetu:

póly – jižní a severní – největší magnetická síla
netečné pásmo – nejmenší magnetická síla
– magnety působí na látky – železo, ocel, nikl, kobalt… – feromagnetické látky

– látky, na které magnet nepůsobí – sklo, dřevo, voda, zlato, stříbro… – nemagnetické látky

Magnetické pole vodiče s el. proudem
– kolem vodiče s el. proudem vzniká magnetické pole

Působení magnetického pole na vodič

– působením megnet. pole se vodič s el. proudem vychýlí → působí na něj síla

– Pravidlo levé ruky: Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby magnetické indukční čáry vstupovaly do dlaně a prsty mířily ve směru proudu, pak palec ukazuje směr síly.

Vzájemné působení vodičů s el. proudem

proud protéká stejným směrem: vodiče se přitahují
proud protéká opačným směrem: vodiče se odpuzují
– síly mezi vodiči = elektrodynamické jevy

Magnetické pole cívky s el. proudem

– schematické značky cívky a cívky s jádrem:

– magnetické pole je vně, ale i uvnitř cívky

– Pravidlo pravé ruky: Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v jejích závitech. Odtažený palec pak ukazuje severní pól cívky.

Elektromagnet
– cívka s jádrem z měkké oceli

– pokud jí prochází el. proud → stává se magnetem

– použití: elektrický zvonek, jistič, elektromagnetické relé

Elektromagnetická indukce
– změnou magnetického pole v okolí cívky se v cívce indukuje elektrické napětí a v uzavřeném obvodu procází indukovaný proud

– závisí na:

rychlosti změny magnetického pole – čím je vyšší, tím je větší indukované napětí
počtu závitů cívky – čím je větší počet, tím je větší indukované napětí
– lze vyvolat pohybem magnetu nebo jinou cívkou v obvodu, který je zapínám či vypínán

Elektromotor
= stroj, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie na energii pohybovou

– části:

stator – nepohyblivá část – pevný magnet
rotor – pohyblivá část – otáčející se cívka + komutátor – zařízení ke změně směru el. proudu v cívce

reklama