Energie

Energie

Energie

Značí se: E
Jednotka: J (joule)

Energie je schopnost tělesa konat práci.
snížení) energie.

Pohybová (kinetická) energie
Značí se: Ek
Jednotka: J (joule)

Výpočet: Ek = ½ . m . v2
m-hmotnost
v-rychlost

Každé pohybující se těleso má pohybovou energii. Ta závisí na jeho rychlosti a hmotnost
Čím má těleso větší hmotnost a rychlost, tím v

Polohová energie
Značí se: Ep
Jednotka: J (joule)

Výpočet: Ep = m . g . h
m-hmotnost
g-gravitační zrychlení (g = 10 N/kg)
h-výška

Polohová energie tělesa souvisí s jeho polohou v silovém poli (např. v gravitačním poli Země). Čím výše zvedneme těleso nad zem, tím větší polohovou energii získá.

Vnitřní energie

Vnitřní energie tělesa je souhrnem všech energií částic, ze kterých se těleso skládá. Vnitřní
energii tělesa můžeme zvýšit nebo snížit tepelnou výměnou nebo konáním práce.

Teplota
Značí se: t
Jednotka: °C

Teplota je fyzikální veličina popisující stav vnitřní energie tělesa. Čím větší je teplota tělesa,
tím větší je i jeho vnitřní energie.

reklama