Fyzikální veličiny

Fyzikální veličiny

DÉLKA
Značí se: l, s, d
Základní jednotka: m (metr)
Další jednotky: nm, µm, mm, cm, dm, km
1 mm = 0,001 m
1 cm = 0,01 m
1 dm = 0,1 m
1km = 1000 m

HMOTNOST
Značí se: m
Základní jednotka: kg (kilogram)
Další jednotky: mg, g, t
1 mg = 0,000001 kg
1 g = 0,001 kg
1t = 1000kg

ČAS
Značí se: t
Základní jednotka: s (sekunda)
Další jednotky: min, hod, den, měsíc, rok
1 min = 60 s
1 hod = 60 min = 3600 s
1 den = 24 hod

TEPLOTA:
Značí se: t
Jednotka: °C (stupeň Celsia)
K (kelvin), 0 K = -273,15 °C
SÍLA
Značí se: F
Jednotka: N (newton)

GRAVITAČNÍ SÍLA
Značí se: Fg
Jednotka: N
Výpočet: Fg = mg
m – hmotnost tělesa
g – gravitační zrychlení

TÍHA
Značí se: G
Jednotka: N
Výpočet: G = mg
m – hmotnost tělesa
g – gravitační zrychlení

VZTLAKOVÁ SÍLA:
Značí se: Fvz
Jednotka: N
Výpočet: Fvz = Vρg
V – objem ponoření části tělesa
ρ – hustota kapaliny
g – gravitační zrychlení

OBJEM
Značí se: V
Jednotka: mm3, cm3, ml, dm3, l, hl, m3
1 mm3 = 0, 000000001 m3
1 cm3 = 1ml = 0, 000001 m3
1dm3 = 1l = 0,001 m3
1 hl = 100 l = 0,1 m3

OBSAH
Značí se: S
Jednotka: mm2, cm2, dm2, m2, a (ar), ha (hektar), km2
1mm2 = 0,000001m2
1cm2 = 0,0001m2
1dm2 = 0,01m2
1dm2 = 0,01m2
1a = 100m2
1ha = 10 000m2
1km2 = 1 000 000m2

HUSTOTA
Značí se: ρ
Jednotka: Kg/m3, g/cm3
Výpočet: ρ = m/V
m – hmotnost tělesa
V – objem tělesa

TLAK
Značí se: P
Jednotka Pa (pascal)
Výpočet: P = F/S
F – působící síla
S – plocha

HYDROSTATICKÝ TLAK
Značí se: Ph
Jednotka: Pa (pascal)
Výpočet: Ph = hρg
h – hloubka pod hladinou kapaliny
ρ – hustota kapaliny
g – gravitační zrychlení

MECHANICKÁ PRÁCE
Značí se: W
Jednotka: J (joule)
Výpočet: W = Fs
F – síla, která na těleso působí
s – dráha tělesa

VÝKON
Značí se: P
Jednotka: W (watt)
Výpočet: P = W/t
W – vykonaná práce
t – čas

ÚČINNOST
Značí se: η
Výpočet: η = P’/P
P’ – výkon
P – příkon

ELEKTRICKÝ NÁBOJ
Značí se: Q
Jednotka: C (coulomb)

ELEKTRICKÝ PROUD
Značí se: I
Jednotka: A (ampér)

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Značí se: U
Jednotka: V (volt)

ELEKTRICKÝ ODPOR
Značí se: R
Jednotka: Ω (ohm)
Výpočet: R= ρ (l/S)
ρ – měrný elektrický odpor
l – délka vodiče
S – plocha průřezu vodiče

OHMŮV ZÁKON
Výpočet: I=U/R
I – elektrický proud
U – elektrické napětí
R – elektrický odpor

reklama