Otáčivé účinky síly

Otáčivé účinky síly

OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY

Uplatnění otáčivého účinku síly:
– dveře, kohoutek, ventilátor, ručičkové hodiny, šroubovák, volant, …

Otáčivé účinky síly závisí na:
– na velikosti síly
– na vzdálenosti síly od osy otáčení

Otáčivé účinky síly popisuje moment síly.

Značka: M

Vzorec pro výpočet: M = F . a

Jednotka: N.m (newtonmetr)

Moment síly závisí na velikosti síly a na vzdálenosti od osy otáčení.
Čím je velikost síly větší, tím je otáčivý účinek větší.
Čím větší je vzdálenost od osy otáčení, tím je otáčivý účinek síly větší.

Páka – tyč otáčivá kolem pevné vodorovné osy.

Platí, čím větší je hmotnost tělesa, tím blíže je k ose otáčení.

Aby byla páka v rovnováze musí platit:

reklama