Pohyb tělesa

Pohyb tělesa

Pohyb

Pohybem se rozumí změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu. Křivka, kterou při pohybu
těleso opisuje, se nazývá trajektorie.

Podle tvaru trajektorie dělíme pohyb na:
přímočarý (trajektorií je přímka)
křivočarý (trajektorií je křivka)
posuvný (trajektorie všech bodů tělesa má stejný směr)
otáčivý (trajektorie všech bodů tělesa má tvar kružnice)

Dráha
Značí se: s
Jednotka je: m (metr)

Výpočet: s = v . t
v – rychlost tělesa
t – čas

Dráha je délka trajektorie tělesa.

Rovnoměrný pohyb
Rychlost rovnoměrného pohybu má stále stejnou velikost, za stejnou dobu urazí těleso vždy
stejnou dráhu.

Rychlost
Značí se: v
Jednotka: km/h, m/s

Výpočet: v = s / t
s – dráha pohybu
t – čas

(úprava vzorečku: výpočet času t = s /v   výpočet dráhy s = v . t)

Nerovnoměrný pohyb
Rychlost pohybu nemá stálou velikost, těleso za stejnou dobu urazí různou dráhu.

Průměrná rychlost
Průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu vypočítáme, když dráhu pohybu dělíme
příslušnou dobou pohybu.

Výpočet: vp = s / t
s – celková dráha pohybu
t – celkový čas

reklama