Síla

Síla

Síla

Je to fyzikální veličina, která popisuje vzájemné silové působení těles nebo silové působení
polí na těleso.
Značí se: F
Jednotka: N (newton)

Účinky síly:
– těleso se působením síly uvádí do pohybu nebo zastavuje
– působením síly se mění rychlost pohybu tělesa
– působením síly se mění směr pohybu tělesa
– působením síly se mění tvar tělesa (deformace)

Gravitační síla

Gravitační silou na sebe působí každá dvě tělesa s nenulovou hmotností. Tato síla působí ve
směru spojnice těles a je vždy přitažlivá. Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa
(s rostoucí hmotnosti se gravitační síla zvětšuje) a na jejich vzdálenosti (s rostoucí vzdáleností
se gravitační síla zmenšuje).
Gravitační síla Země Fg je síla, kterou Země působí na tělesa ve svém okolí.

Značí se: Fg
Jednotka: N (newton)

Výpočet:
Fg = m . g
m – hmotnost tělesa
g – gravitační zrychlení (g = 10 N/kg)

Tlaková síla
Je síla, kterou působí jedno těleso na druhé kolmo na jeho plochu. Tlaková síla o stejné
velikosti může vyvolat různé deformační účinky podle toho, jak veliká je plocha na kterou
působí. Čím je plocha větší, tím jsou deformační účinky síly menší.

Třecí síla
Působí na tělesa, která po sobě kloužou. Vzniká tedy při vzájemném pohybu dvou
dotýkajících se těles. Třecí síla působí vždy proti směru pohybu tělesa, závisí na hmotnosti
tělesa a drsnosti dotýkajících se ploch.

Odporová síla
Je síla, kterou působí okolní prostředí na pohybující se těleso. Odporová síla působí proti
pohybu tělesa. Velikost odporové síly závisí na tvaru tělesa, jeho rychlosti a na prostředí, ve
kterém se pohybuje.

Newtonovy pohybové zákony

První Newtonův zákon – zákon setrvačnosti
Jestliže na těleso nepůsobí jiná tělesa silou, nebo jsou-li síly působící na těleso v rovnováze,
setrvává těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.

Druhý Newtonův zákon – zákon síly
Jestliže na těleso působí síla, mění se jeho rychlost (těleso se pohybuje buď zrychleně, nebo
zpomaleně). Čím větší síla na těleso po určitou dobu působí, tím je změna jeho rychlosti větší.
Naopak čím větší je hmotnost tělesa, tím je změna jeho rychlosti menší.

Třetí Newtonův zákon – zákon akce a reakce
Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou
opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a zanikají, každá síla však
působí na jiné těleso.

reklama