Vedení el. proudu v látkách

Název

Vedení elektrického proudu v látkách

Co je elektrický proud? – Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem (elektronů, iontů) (pohyb ve stejném směru)
Co musí mít obvod, aby v něm proudil elektrický proud? – musí být tvořen vodiči, mít zdroj, být uzavřený.
Elektrický vodič je materiál, který má dostatek volných částic s nábojem (elektrony, ionty).
Kovy mají dostatek volných elektronů, které tvoří tzv. elektronový plyn

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Kapalina vede elektrický proud, jestliže obsahuje dostatek kationtů a aniontů
Konakt mezi kapalnou a pevnou částí obvodu zajišťují elektrody: Katoda (záporná, přitahuje kationty) a anoda (kladná, přitahuje anionty)
V kapalinách vždy vedou elektrický proud anionty a kationty
Čím kratší cesta (čím jsou elektrody blíže), tím menší odpor → větší výsledný proud
Čím menší je plocha elektrod, tím větší odpor.
Galvanize – pokovování – pokud pouštíme proud např. roztokem modré skalice – CuSO4, ten se rozdělí na: Cu2+ a SO42- – katoda se pomědí

Vedení el. produ v plynech

Dva typy výbojů:
Krátkodobý – blesk, jiskra
Dlouhodobý – zářivka, obloukový výboj

Žádný plyn není za normálních podmínek vodivý.
V extremních podmínkách se ale plyn ionizuje → molekuly se rozpadají na ionty a elektrony → vzduch se stává vodivým. Ionizaci lze provést např. zahřátím nebo ozářením. Další možnost ionizace – ionizace nárazem
UV zářivka – dopadem UV záření se přeměňuje na světelné
Pouliční lampy – sodíkové
Vedení el. proudu v různě zředěných plynech

reklama