Změny skupenství

Změny skupenství

Změny skupenství

Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie
zvyšuje – musíme dodávat teplo (zahřívat).
Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie
snižuje – musíme odebírat teplo (ochlazovat).

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu
(nejmenší energie) (největší energie)

Tání a tuhnutí
Tání a tuhnutí je děj, při kterém se mění pevné skupenství látky na kapalné a naopak.
Tání a tuhnutí krystalických látek probíhá při stejné teplotě.

Teplota tání a tuhnutí závisí na:
– druhu látky
– tlaku – čím vyšší tlak, tím je teplota tání vyšší a naopak (výjimkou je led a vizmut)

Při tání látka přijme teplo, při tuhnutí naopak látka teplo odevzdá svému okolí.

Skupenské teplo tání Lt je teplo, které musíme dodat tělesu z dané pevné látky zahřátého na
teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. Jednotkou je kJ. 

Teplota tání a tuhnutí závisí na:
– druhu látky
– tlaku – čím vyšší tlak, tím je teplota tání vyšší a naopak (výjimkou je led a vizmut)

Při tání látka přijme teplo, při tuhnutí naopak látka teplo odevzdá svému okolí.

Skupenské teplo tání Lt je teplo, které musíme dodat tělesu z dané pevné látky zahřátého na
teplotu tání, aby se přeměnilo na kapalinu téže teploty. Jednotkou je kJ.

Měrné skupenské teplo tání lt je teplo, které potřebuje 1kg pevné látky při teplotě tání, aby
se změnil na kapalinu téže teploty. Jednotka je kJ/kg.

Měrné skupenské teplo tání (lt) některých látek:
hliník   399 kJ/kg  | platina   113 kJ/kg
led   334 kJ/kg  | olovo   25 kJ/kg
železo   289 kJ/kg  | rtuť   12 kJ/kg

Vypařování
Vypařování probíhá za každé teploty pouze na povrchu kapaliny.
Rychlost vypařování závisí na druhu kapaliny, velikosti jejího volného povrchu, teplotě
kapaliny (při vyšší teplotě probíhá vypařování rychleji) a odvodu vzniklých par.
Při vypařování se kapalina ochlazuje.

Var
Při varu se kapalina vypařuje nejen na povrchu kapaliny, ale i uvnitř.
Var probíhá v celém objemu kapaliny, ale pouze při teplotě varu.
Teplota varu závisí na tlaku, který působí na kapalinu (se vzrůstajícím tlakem se teplota varu
zvyšuje) a na druhu kapaliny. 
Teplota varu vody při normálním tlaku je 100°C.

Skupenské teplo varu Lv je teplo, které musíme dodat kapalině zahřátého na teplotu varu,
aby se kapalina přeměnila na páru téže teploty. Jednotkou je kJ.

Měrné skupenské teplo varu lv je teplo, které musíme dodat 1kg kapaliny při teplotě varu a
za normálního tlaku, aby se kapalina přeměnila na páru téže teploty. Jednotkou je kJ/kg.

Kapalnění 

Kapalnění vodní páry je opačný děj k vypařování vody
Páru můžeme zkapalnit jejím stlačením nebo snížením její teploty
Je-li vzduch při určité teplotě nad volným povrchem vody vodní párou nasycen (za určitou
dobu přejde stejné množství molekul z povrchu vody do vzduchu a ze vzduchu do vody,
nemění se objem vody ani objem vzduchu), pak při ochlazení dojde ke kapalnění vodní páry.
Při kapalnění se uvolňuje teplo do okolí.

Sublimace
Je změna skupenství pevného na plynné.

Desublimace
Je změna skupenství plynného na pevné.

reklama