Etika v ICT

Etika v ICT

Etika a morálka

Etika pochází z řeckého pojmu „ethos“ (překládáme jako mrav, zvyk, obyčej). 
Etika je nauka, která se zabývá správným jednáním ve společnosti. 
Morálka je předmětem etiky, hodnotí lidské jednání z hlediska dobra a zla.

Informační etika
Informační etiku nazýváme oblast etiky, která se uplatňuje při práci s informacemi. 
Na rozdíl od klasické etiky je úzce propojena s Ústavou a zákony – při práci s informacemi musíme dodržovat určité povinnosti. 
Etiku uživatelů informací dělíme do tří skupin:
a) etika tvůrce informací
b) etika zprostředkovatele informací
c) etika uživatele informací

Etika tvůrce informací
Šířit pouze pravdivé a ověřené informace. 
Sdělovat pouze informace, které jsou ku prospěchu společnosti. 
Nešířit lži, polopravdy nebo dvojsmyslné informace. 
Nešířit informace, které podněcují nenávist mezi lidmi. 
Správně citovat použité zdroje. Nepublikovat stejný obsah vícenásobně. 
Nepsat proti svému morálnímu přesvědčení.

Etika jako zprostředkovatel informací
Respektovat práva autorů. 
Zajistit stejný přístup všem. 
Informace utajovat jen v případě, že by mohly být zneužity. 
Nezkreslovat záměrně výběr informací, který by mohl vést k deformovanému vnímání skutečnosti. 
Neuplatňovat vlastní morální zásady. Poskytovat správné informace a poskytovat je včas.

Etika tvůrce informací
Právo na svobodný výběr informace. Získané informace využívat pro vlastní rozvoj i pro pomoc ostatním. Právo na zachování důvěrnosti informačního požadavku. 
Právo uživatele být informován.

Počítačová etika
Specializovaná disciplína, která vznikla s rozvojem ICT. 
Zabývá se morálními problémy v ICT:
– krádeže SW
– počítačová kriminalita
– cyber-terorismus
– další zneužití ICT (kyberšikana, …)
Zabývá se dopadem ICT na společnost.

Desatero počítačové etiky

Formuloval Patrik Sullivan z institutu pro počítačovou etiku ve Washingtonu.

 1. Nepoužiješ počítače ke škodě jiného.
 2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí.
 3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí.
 4. Nepoužiješ počítače ke krádeži. 
 5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví.
 6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil. 
 7. Nepoužiješ neoprávněně počítačové zdroje jiných lidí. 
 8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného.
 9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi vytvořil. 
 10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.
reklama