Silná slovesa

Silná slovesa

PERFEKTUM SILNÝCH SLOVES
(PERFEKT – UNREGELMÄßIGE (STARKE) VERBEN)

Tvoření: pomocné sloveso (haben, sein) + příčestí minulé
( ge- kmen slovesa -en)
Příčestí minulé má na rozdíl od slabých sloves příponu – en !!!
Např. ich bin gekommen – přišel jsem
ich bin gefahren – přijel jsem
ich habe bekommen – dostal jsem

U nepravidelných sloves se velmi často mění kmenová samohláska nebo i celý
kořen slova!!! ( musíme se učit zpaměti !!! )
Např. ich habe gegessen – jedl jsem
ich habe gesungen – zpíval jsem

Zatím se naučíme používat v perfektu tato nepravidelná slovesa :
gehen (jít) – ich bin gegangen
fahren (jet) – ich bin gefahren
kommen(přijít) – ich bin gekommen
essen(jíst) – ich habe gegessen
singen(zpívat) – ich habe gesungen
trinken(pít) – ich habe getrunken
bekommen(dostat) – ich habe bekommen
bleiben(zůstat) – ich bin geblieben (pomocné sloveso: sein !!!)
helfen (pomáhat) – ich habe geholfen

Bilde Sätze im Perfekt:
ich – fahren – nach Prag
am Abend – er – zu Hause helfen
er – singen – ganz leise
wir – kommen – spät – in die Schule
zum Mittagessen – ihr – essen – was
in der Schule – du – trinken – Cola
sie – zum Geburtstag – viele Geschenke – bekommen

Wie heißt das auf Tschechisch?
ich habe getrunken –
er hat gegessen –
wir sind gekommen –
sie haben bekommen –
sie hat gesungen –
ich bin geblieben –
hast du geholfen? –
ihr seid gegangen –
haben Sie gegangen?

Schreibe die Sätze im Perfekt:
Ich komme spät nach Hause.
Ich esse Brot und trinke Milch .
Er bekommt einen Brief von seinem Freund.
Sie trinken Saft.
Die Kinder essen nichts.
Welches Lied singt ihr?
Wir helfen zu Hause.

Übersetze ins Deutsche:
Oni přišli.   Co jsi dostal?
Jedli jsme.   Co jste pili?
Pili jsme.   Co jste jedl?
Dostal jsem knihu.   Děti zpívaly.
Pomáhal jsem.   Kdy přišel?
Zůstala doma.   Šli jsme do školy.
Tatínek jel do Vídně.   Přišel jsem pozdě.
Šel domů?   Zůstali jsme doma.

PRÉTERITUM SILNÝCH SLOVES (PRÄTERITUM – STARKE VERBEN)

U silných (nepravidelných) sloves dochází v préteritu zpravidla ke změně:
– kmenové samohlásky (fahren – fuhr)
– kmenové souhlásky (ziehen – zog)

Tvary sloves v 1.a 3.osobě jedn.čísla jsou bez osobní koncovky a jsou tudíž
shodné.
U sloves s odluč.předponou stojí předpona na konci věty jako v přítomném čase.
(Am Samstag sah ich lange fern.)

Všechna silná slovesa se musíme naučit zpaměti!!! (Podobně jako v češtině
vyjmenovaná slova)

Schreibe die Infinitivformen zu den Verben im Préteritum:
sie bekamen –
sie nahm –
sie saß –
sie lies –
er sprang –
sie schlief ein –
er lud ein –
sie starben –
sie gab –
sie sah –
es ging –
es kam –
sie rief –

Übersetze ins Tschechische:
sie bekamen –
sie nahm –
sie saß –
sie lies –
er lief –
sie sah –
er sprang –
er fiel –
er lud ein –
er traf –
sie gab –
er sang –
es ging –
es gefiel –
sie rief –
sie fuhren –
sie kam –
wir schliefen ein –

Übersetze ins Deutsche:
šel jsem –
seděla –
přišel –
skákali –
běželi –
volali jsme –
vzal jsem –
zemřel –
dal jsi –
díval jsem se na televizi –
potkal jsem –
zpíval jsem –
nechal jsem –
pili –
líbilo se –
jedli jsme –

Übersetze diese Sätze ins Deutsche:
Jeli jsme k babičce.
Děti zpívaly písničku.
Petra šla do kina.
Dítě usnulo.
Pozval jsem ho na narozeninovou oslavu.
Pan Meier dostal dárek.
Zůstali raději doma.
Pomáhal jsem mamince.

PŘEHLED NĚKTERÝCH ZNÁMÝCH SILNÝCH SLOVES

reklama