Slovosled po souřadnicích spojkách

Slovosled po souřadnicích spojkách

SLOVOSLED PO SOUŘADÍCÍCH SPOJKÁCH
(SATZVERBINDUNG – SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ)

Nejčastější souřadicí spojky:
und – a
aber – ale
oder – nebo
sondern – nýbrž
denn – neboť

Tyto spojky spojují hlavní věty v souvětí souřadném a neovlivňují slovosled
věty! ( podmět – přísudek)
Petra liest ein Buch und Monika macht das Abendbrot. – Petra čte knihu a
Monika dělá večeři.
Ich möchte den Film sehen, aber ich kann keine Karten bekommen. – Chtěl
bych ten film vidět, ale nemohu dostat lístky.
Abends sieht er fern oder liest ein Buch. – Večer se dívá na televizi nebo čte
knihu.
Die Wohnung ist nicht nur klein, sondern hat auch kein Bad. – Byt je nejen
příliš malý, nýbrž (ale) nemá také koupelnu.
Du mußt nach Hause gehen, denn es ist schon spät. – Musíš jít domů, neboť je
už pozdě.

Pokud po spojce und (často i po oder a sondern) následuje věta se stejným
podmětem, může se podmět vynechat
Der Opa sitzt im Sessel und liest ein Buch.
Ale: Die Eltern sehen fern und die Kinder spielen ein Computerspiel. (není stejný
podmět)

Spojte věty spojkami denn nebo aber:
Rolf fährt mit dem Auto. Er hat es weit.
Wir möchten ins Kino gehen. Die Karten sind leider ausverkauft.
Ich frühstücke zu Hause. Zum Mittagessen gehe ich ins Restaurant.
Sie versteht noch wenig. Sie lernt Deutsch erst seit vier Wochen.

Přeložte:
Maminka vaří a tatínek pracuje na zahradě.
Učíme se a píšeme domácí úkoly.
V sobotu hraji fotbal nebo jezdím na kole.
Neznají dobře jen Berlín, nýbrž i jeho okolí.

reklama