Vztažná zájmena

Vztažná zájmena

VZTAŽNÁ ZÁJMENA (RELATIVPRONOMEN)
Vedlejší věty mohou vedle spojek uvozovat i vztažná zájmena.

Kromě 2.pádu všech rodů a 2.a 3.pádu množ.čísla jsou tvary vztažných zájmen
shodné se členem určitým!
2.pád se užívá málo!
Slovosled ve vedlejších větách vztažných je stejný jako v ostatních vedlejších
větách – t.j. vztažné zájmeno – podmět – ostatní části věty – sloveso!
Das ist der Hund, der mir gefällt. – To je ten pes, který se mi líbí.
Da kommt die Frau, die in unserem Haus wohnt. – Tu přichází paní, která
bydlí v našem domě.
Das ist das Buch, das so interessant ist. – To je ta kniha, která je tak zajímavá.

Vztažné zájmeno se shoduje v rodě a čísle s podstatným jménem, ke kterému se
vztahuje:
Das Kind, das oft lacht, ist glücklich.
Die Kinder, die oft lachen, sind glücklich.

Pád vztažného zájmena určuje (předložková) vazba slovesa ve vedlejší větě:
Der Mann, den du siehst, ist mein Vater. (4.p.) –Muž, kterého vidíš, je můj
otec.
Der Mann, mit dem ich gesprochen habe, ist ein Ausländer. (předložka
se 3.p.) – Muž, s kterým jsem mluvil, je cizinec.

Übersetzt:
dům, ve kterém bydlím –
kniha, kterou hledám –
hřiště, na kterém hrajeme fotbal –
dívka, které píši dopis –
chlapec, který stojí před školou –
přátelé, s kterými jdeme do kina –
časopis, který potřebuji –
film, který chci vidět –
paní, pro kterou je ten dopis –
kamarád, ke kterému jedeme –

reklama