Marie Terezie

Marie Terezie

Marie Terezie, česká a uherská královna, přichází na svět 13. května roku 1717 ve Vídni jako nejstarší dcera císaře a krále Karla VI. a Alžběty Kristýny a zároveň jako dědička habsburské monarchie. Dětství a mládí Marie Terezie je šťastné – Marie je krásná a zdravá dívka, účastnící se nadšeně všech dvorských slavností, přitom nezanedbává ani vzdělaní: učí  se latinsky, italsky, francouzsky a španělsky, zajímá se o klasickou literaturu, dostává hodiny tance a hudby. Ve svých devatenácti letech se Marie Terezie vdává za korunního prince lotrinského vévodství, Františka I. Lotrinského. Marie Terezie umírá 29. listopadu 1750 a je pochována v kapucínské kryptě ve Vídni. S Františkem I. Lotrinským má šestnáct dětí, ale jen třináct se dožije dospělosti.

Synové Marie Terezie

Dcery Marie Terezie

Nejdůležitější reformy Marie Terezie Marie Terezie šířila v rakouské říši osvícenské myšlenky a zavedla mnoho důležitých změn (reforem). V polovině 18. století je nucena vést dlouhé války proti svým nepřátelům. Na ochranu země potřebuje dobře vycvičené vojsko, a pro to zavedla pravidelný odchod mladých chlapců do armády. Nechala také postavit vojenské pevnosti Terezín, Josefov a Olomouc.

Věděla také, že velký stát potřebuje finance, proto nařídila, aby se daně pravidelně vybíraly a platili je poddaní i vrchnost. Snížila robotu na 3 dny v týdnu. Upravila soudnictví, a tak vrchnost nesměla poddané tělesně trestat a bylo zakázáno mučení. Věnovala se i školství. Mnoho lidí v té době neumělo číst ani psát, proto zavedla povinnou školní docházku od šesti do dvanácti let.

Zavedla sčítání lidu, číslování domů, používání příjmení, sjednocení
měny a platidel a také byly sjednoceny rozdílné míry a váhy.

reklama