Peníze aktiva a pasiva

Peníze aktiva a pasiva

Peníze „ aktiva“

V následujícím textu se objeví pojmy finanční gramotnosti, a ty rozdělíme na aktiva a pasiva
a následně vysvětlíme.

Ondra si vzal z pokladničky v pokoji našetřené 3 000 Kč, zamkl svůj vybavený byt,
nastoupil do svého auta a odjel k pobočce banky. S touto bankou před měsícem podepsal
smlouvu o úvěru (půjčce) ve výši 50 000 Kč, přičemž měsíční splátka byla dohodnuta na 5 000
Kč (úrokovou míru pro jednoduchost zanedbáme, Ondra ve finále zaplatí 10 splátek ve výši
5000 Kč, a úvěr bude splacen). Celý obnos si vyzvedl a koupil si za něj horské kolo. Následně
však zjistil, že se mu v tomto měsíci podaří ušetřit pouze část peněz na první splátku. Ondra
by sice mohl chybějící částku získat prodejem části akcií, nebo prodejem některých
podílových listů nebo dluhopisů (obligací). Uvažoval také o předčasném zrušení
termínovaného vkladu, ukončení svého stavebního spoření nebo případně o prodeji části
eur, které má připravené na letní dovolenou. Žádná z těchto možností se mu však nezdála
výhodná, protože by ve všech případech musel platit poplatky a vznikly by mu tak i jiné ztráty.
Proto se dohodl se svou sestrou, že si od ní potřebné peníze půjčí. Slíbenou hotovost dostal a
sestře podepsal potvrzení, že si půjčil 2 000 Kč. Poté Ondra na pokladně pobočky banky složil
5000 Kč. Zapomněli jsme, že Ondra vlastní směnku a šeky a že na běžném účtu nemá žádné
peníze.

Vysvětlení pojmů

Aktiva našeho Ondry: byt, auto, horské kolo, akcie, podílové listy, dluhopisy, termínovaný
vklad, stavební spoření, eura na letní dovolenou, směnka, hotovost, elektronika, atd. Věci,
které můžeme vlastnit a případně i používat, nazýváme aktiva. Zvláštním typem aktiva je
potvrzení, že jsi nějaké aktivum půjčil do užívání jinému člověku a že později onen dlužník
musí toto aktivum vrátit. Tomuto druhu aktiva se říká pohledávka. Zatímco z tvého hlediska
je potvrzení o půjčce aktivem, z hlediska dlužníka se jeho půjčka nazývá pasivum neboli
závazek. Pokud vlastníš nějaké aktivum, můžeš jeho hodnotu převést do jiného aktiva.
Každý, kdo něco vlastní, se musí rozhodnout, v jakém typu aktiva bude svůj majetek držet.
Žádné aktivum není absolutně dokonalé, nejlepší. Pokud držíš aktivum v podobě hotovosti
nebo bankovního vkladu, mluvíme o úsporách. Pokud držíš aktivum v jiné, nepeněžní
podobě, mluvíme o investici. I když se to možná na první pohled nezdá, jedním z aktiv je i
pojištění. Různá aktiva mají různé vlastnosti, podle kterých by ses měl rozhodovat, v jaké
podobě budeš svůj majetek držet. Jedna ze základních vlastností každého aktiva je jeho roční
míra výnosu (např. 3%). Aktivum (akcie, bankovní vklad…) si pořizujeme proto, že z něho
chceme mít na konci více peněz, než kolik jsme do něho na začátku vložili. Když od částky,
kterou získáš nakonec, odečteš částku, kterou jsi vynaložil na začátku, dostaneš výnos
daného aktiva. Pokud je tímto aktivem konkrétně vklad v bance, označuje se výnos
z takového aktiva obvykle jako úrok (např. 100 Kč).

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je vklad finanční hotovosti, který je v průběhu daného termínu úročen.
Výběr peněz z termínovaného vkladu je zákazníkem neboli střadatelem možný až po uplynutí
dohodnuté doby (termínu). Dřívější výběr je buď nemožný nebo je možný po zaplacení
sankčního poplatku (což činí výběr velmi nevýhodným).

Akcie

Akcie je podíl na základním kapitálu a celkovém majetku společnosti. Čím více akcií dané
firmy akcionář drží, tím má obvykle také větší sílu při hlasování na valné hromadě akcionářů
dané firmy a větší podíl na zisku firmy.

Stavební spoření

Stavební spoření je státem dotovaný, a tedy relativně výhodný druh spoření, které lze
po dohodnuté době ukončit buď výběrem naspořených peněz, nebo čerpáním úvěru určeného
na vybudování nebo renovaci vlastního bydlení. Státní dotaci se říká stavební podpora.

Podílový list

Podílový list je podíl (podobný akcii) na základě kapitálu a celkovém majetku podílového
fondu. Podílový fond je speciální druh společnosti, která za peníze nashromážděné
od podílníků (vlastníků podílových listů) nakupuje jiná aktiva (vklady, akcie, dluhopisy…).
Podílový list je spojen s odpovídajícím hlasovacím právem při rozhodování na valné hromadě
podílníků daného fondu a odpovídajícím podílem na zisku.

Dluhopis

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který představuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka)
vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník tyto dluhopisy vydává, aby získal prostředky,
které potřebuje ke své činnosti. Ten, kdo získá cenný papír se stává majitelem (investorem) a
po celou dobu držení dluhopisu má nárok na výplaty úroků a na vrácení nominální hodnoty
dluhopisu v době splatnosti. Může se stát situace, kdy investor nechce čekat na vypršení doby
splatnosti dluhopisu – tedy na vyplacení nominální hodnoty od emitenta, a tento cenný papír
nabídne na kapitálovém trhu za cenu, která je odvozena od aktuálního kurzu dluhopisu. Tento
kurz je udáván v procentech z nominální hodnoty. Příkladem je prodej dluhopisu s nominální
hodnotou 1000 Kč a kurzem 110%, ze kterého nám vyplývá tržní hodnota 1100 Kč. Trhy
s dluhopisy jsou rozsáhlé, dokonce i více než akciové trhy. Je to z důvodu, že dluhopisy jsou
považovány za jedny z nejbezpečnějších investic na trhu vůbec (i když výnos z nich je
menší). Jejich doba splatnosti je pevně stanovená a splátky úroků, které vyjadřují
pro investora výnos, jsou také přesně časově vymezeny. S držením dluhopisů neplynou
majiteli práva rozhodovat a zasahovat do hospodaření emitenta, který cenný papír vydal.
Můžeme se na trhu také setkat s názvem obligace místo dluhopisu.

Směnka

Směnky patří mezi cenné papíry peněžního trhu, které potvrzují určitý závazek dlužníka vůči
věřiteli. Směnka může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovat zákonem
stanovené náležitosti, jako jsou: název směnka musí být obsažena v nadpisu cenného papíru i
v textu listiny, bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce, datum a místo
vystavení směnky, jméno hlavního dlužníka a věřitele, údaj o splatnosti směnky a místo jejího
splacení (pokud není na směnce uvedeno, je to místo, kde má dlužník bydliště nebo místo
jeho podnikání) a podpis výstavce směnky. Vlastní směnku vystavuje dlužník, který se
zavazuje, že v den splatnosti zaplatí částku uvedenou na směnce a v místě předem určeném.
V textu musí být zřetelně označeno slovo „zaplatím“. Cizí směnkou výstavce vyzývá třetí
osobu (nazývanou jako směnečník), aby zaplatila částku uvedenou na směnce v daném místě
a čase věřiteli, protože on sám dlužník příslušné prostředky nemá. Směnka cizí obsahuje slovo
„zaplaťte“.

Šek

Šeky jsou krátkodobé cenné papíry, které spadají do peněžního trhu a jsou jedním z nástrojů
platebního styku. Šek je výstavcův písemný příkaz, který dává své bance (v této situaci je
banka šekovník), aby z jeho účtu vyplatila peněžní prostředky osobě, která předloží šek nebo
je na šeku uvedena. Tento majitel šeku obdrží od banky určitou částku v hotovosti
na přepážce nebo v bezhotovostní formě na svůj účet. Aby mohlo dojít k bezhotovostnímu
proplacení, musí obsahovat šek označení „jen k zúčtování“. Výhodou šeků je jejich snadná
převoditelnost na jinou osobu, jsou tedy určené k oběhu a představují pohledávku majitele
vůči výstavci šeku.

Peníze „pasiva“

Pokud se nám peníze nedostávají a nechceme se s tím smířit, máme možnost tento nedostatek
vyřešit – peníze si půjčíme. Musíme se jen dobře rozhodnout o jaký typ pasiva půjde, tj.
u koho a za jakých podmínek si peníze půjčíme. Různá pasiva mají různé vlastnosti, a tedy
různé výhody a nevýhody.

Úvěr (půjčka)

Úvěr je forma dočasného postoupení peněžních prostředků (půjčka) věřitelem (bankou)
dlužníkovi (nám), a to na principu návratnosti. Dlužník je ochoten za tuto půjčku po uplynutí
nebo v průběhu doby splatnosti zaplatit určitý úrok ve formě peněžité prémie. Poskytování
úvěrů patří mezi základní činnosti bank, je to hlavní položka jejich aktiv, která jim zajišťuje
příjmy. Banka si zjistí u klienta jeho osobní údaje a finanční situaci. Naopak nás musí zajímat
tyto základní údaje o úvěru:

• jistina: částka, kterou sis půjčil
• úrok: o kolik celková částka, kterou máš vrátit, převyšuje jistinu
• splatnost: jak rychle musíš úvěr splatit
• vedlejší výdaje: jsou to různé poplatky: za poskytnutí úvěru, za vedení úrokového
účtu, za zasílání výpisů z účtu…

RPSN (roční procentní sazba nákladů) je číslo, které vyjadřuje celkovou nákladnost úvěru,
tj. roční úrokovou míru i poplatky.

Pokud chceš, aby vše dopadlo dobře, musíš u všech nabídek na čerpání úvěru nejdříve pečlivě
prozkoumat všechny podmínky – lhůty, pokuty neboli sankce při porušení smlouvy, způsoby
řešení sporů – a ověřit, že tyto podmínky jsou jasné a že nejsou pro tebe nevýhodné. Nesmí tě
odradit ani to, že jsou psány maličkým písmem apod. Po podpisu je pro tebe vše závazné.
Potom tě neznalost něčeho neomlouvá. Naopak je třeba vědět, že protistrana na sebe bere
riziko, že ji půjčené peníze už nevrátíš, a tak pokud protistrana vyhodnotí tebe (dlužníka) jako
nepříliš bonitního, může požadovat vysokou úrokovou míru nebo poskytnutí půjčky zcela
odmítnout. Mnohé banky v současné době v úvěrových registrech sdílejí údaje o svých
dlužnících a poskytnutých úvěrech.

Hypotéka

Hypotéka je zvláštní druh úvěru, který má dva základní znaky:

• peníze získané tímto druhem úvěru lze použít jen na výstavbu nebo rekonstrukci
vlastního bydlení (hlavní rozdíl mezi stavebním spořením)
• pokud dlužník přestane splácet, banka má právo získat nesplacenou část úvěru
prodejem zástavy, tj. předem smluvně dohodnuté nemovitosti, kterou dlužník vlastní,
pokud dlužník nabídne svou nemovitost jako zástavu, provede se o tom zápis
do Katastru nemovitostí tak, aby dlužník nemohl nabídnout tutéž zástavu pro více
úvěrů.

Kreditní karta

Kreditní karta umožňuje používat k bezhotovostním platbám (až do předem dohodnutého
limitu) peníze, které klient vlastně nemá, tj. pomocí karty si je půjčuje od banky. Následně je
klient povinen začít takto vzniklý úvěr splácet. Úvěr se u většiny kreditních karet zpočátku
neúročí. Pokud však klient úvěr během bezúročné doby nesplácí (obvykle zhruba 5-7 týdnů),
nesplacená část úvěru se začne úročit poměrně vysokou úrokovou mírou.

Kontokorent

Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat
z účtu peníze (tzv. kontokorentní úvěr) i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost.
Banka tedy klientovi v takovém případě operativně potřebné finanční prostředky půjčí a klient
smí „jít do mínusu“.

Leasing

Leasing je pronájem věci, tj. věc zůstává ve vlastnictví pronajímatele (například prodejce
automobilu nebo finanční společnosti, která automobil zakoupila, aby ho mohla nabízet
na leasing). Nájemce platí pronajímateli pravidelně dohodnutou částku. Pokud tedy nemáme
peníze na zakoupení věci, můžeme ji užívat v podobě leasingu. Po skončení leasingu si
pronajímatel věc vezme zpět, nebo – pokud se tak dohodnou – ji prodá nájemci.

Zastavárna

Zastavárna je firma, která poskytne zájemci půjčku, pokud od něj dostane do zástavy cenný
předmět (mobil, elektroniku, zlatý šperk, apod.). Částka, kterou musí dlužník zastavárně
později vrátit, aby zastavený předmět dostal zpět, smluvně dohodnutým způsobem roste,
obvykle tempem 5% za každých 8 dní.

reklama