Stát

Stát

Než vznikl první stát, uplynulo hodně času. Původní lidská společnost žila bez potřeby
budovat stát či státy. Z dějepisu víme, že základní společenskou jednotkou byl rod, který
tvořili pokrevně příbuzní. Vzhledem k tomu, že jedinec mohl jen velmi obtížně zabezpečit
svou obživu, musel žít v rodové společnosti. Nutností byla společná práce a její postupná
dělba. Členové rodové společnosti se řídili nepsanými pravidly a ta se přenášela z generace na
generaci. Tento systém pravidel nazýváme zvykové právo. Postupem času se rody začaly
sdružovat v kmeny. V čele stál kmenový náčelník. A tak začalo docházet ke společenské
a majetkové nerovnosti.

V 7. století byl na našem území vytvořen Sámův kmenový svaz, který vznikl jako obrana
Slovanů před nájezdy Avarů a Franků. Prvním státním útvarem na našem území byla
Velkomoravská říše, bylo to v 9. století. O století později můžeme mluvit o počátcích vzniku
českého státu. V roce 1212 získává český kníže dědičně královský titul. V roce1526 se České
království stalo součástí habsburské monarchie a v roce 1867 vzniká Rakousko-uherská
monarchie, která se v roce 1918 po první světové válce rozpadla. 28. října 1918 byla
vyhlášena samostatná Československá republika. V letech 1939-1945 v době druhé světové
války na našem území existoval Protektorát Čechy a Morava. Po druhé světové válce se
Československo dostalo do sféry vlivu Sovětského svazu. Koncem osmdesátých let minulého
století se rozpadá blok socialistických států. Změny u nás odstartovala sametová revoluce.
Sametová revoluce označuje období změn v Československu mezi 17. listopadem a 29.
prosincem roku 1989, které vedlo k pádu komunistického režimu a přeměně politického
zřízení na demokratické principy. K urychlení změn přispěla narůstající nespokojenost
obyvatelstva s ekonomickou a politickou situací v zemi. 1. ledna 1993 vzniká Česká republika.

Prvotní tvoření států
Vznik států byl zajisté ovlivněn mnoha různými faktory, ale první státy vznikaly zcela jistě
poté, co se do té doby kočující kmeny trvale usadily, ohraničily obsazené území a střežily si
ho. Usedlý způsob života se spojil se zemědělskou výrobou a dává vznik řemeslu.
Upevňovala se moc bohatých podporovaná náboženstvím, vojskem a soudními pravidly.
Vydělila se vrstva privilegovaných, o které se nová organizace lidské společnosti začala opírat
– kněží, vojenští náčelníci, panovník.

Druhotné tvoření států
Dochází k němu i v dnešní době vlivem rozmanitých příčin. Příkladem pokojného vzniku
dvou států je např. vznik našeho státu, kdy 1. ledna 1993 došlo k rozdělení Československa.
Zcela jiný způsob vzniku států jsme mohli sledovat na Balkánském poloostrově na konci
20. století.

Dnes definujeme stát takto:

Stát je politickou formou organizace lidské společnosti na určitém území.
Je nadřazený občanům a obyvatelům.
Svou státní moc používá k zabezpečení nezávislosti, samostatnosti.

Bez ohledu na způsob vzniku musí stát splňovat určité principy a znaky:
1. státní aparát (státní moc)
2. ohraničené území
3. obyvatelstvo obývající státní území (občané)
4. subjekt práva
5. ozbrojená moc

reklama