Život ve středověku

Život ve středověku

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

K bohatým a mocným společenským vrstvám patřila šlechta, církev a
měšťané.

Šlechta měla po panovníkovi nejvyšší postavení. Vlastnila lesy, pole, louky, vesnice, rybníky. Dělila se na bohatší šlechtu – pány a chudší šlechtu – zemany. Páni bydleli v hradech, jejich panství tvořilo několik vesnic s mnoha poddanými.

Páni bydleli v hradech, jejich panství tvořilo několik vesnic s mnoha poddanými.

Zemané žili v tvrzích a vlastnili většinou jen jednu vesnici. Často sloužili ve vojsku nebo u
královského dvora.

Církev vlastnila kostely, kláštery i vesnice s poddanými. Církev v té době velmi bohatla a žila
v přepychu.

Měšťané se dělili na bohatší obchodníky a chudší řemeslníky. Na domech visely vývěsní štíty, aby každý věděl, co se kde prodává.

Na vesnici žili sedláci, ti byli nejbohatší, rolníci, vlastnili malý kousek půdy a bezzemci, kteří
nevlastnili žádnou půdu. U sedláka většinou pomáhali s prací čeledíni a děvečky. Čeledín pomáhal hospodáři a děvečka hospodyni.

Obyvatelé vesnic byli poddanými panovníka, šlechty nebo církve. Museli robotovat šest dní v týdnu na panském a měli povinnost odvádět poddanské dávky. Částečně v penězích, částečně dílem své úrody. Těmto dávkám se říkalo „desátky“. Na tvrdou práci poddaných dohlížel dráb, který měl právo i fyzicky ztrestat toho, kdo nepracoval podle drábových představ.

Městskou nemajetnou chudinu tvořili tovaryši a učedníci, kteří pomáhali řemeslníkům, dělníci, kteří pracovali na stavbách a žebráci.

Jak vypadala středověká města. Města byla obehnána hradbami, do města se vcházelo branami. Ty se na noc uzavíraly. Stály zde měšťanské domy, radnice a kostel. Pořádaly se zde trhy“jarmarky“.

Jak vypadala středověká vesnice. Vesnici tvořilo 10 až 15 domů.
Typický venkovský dům byl ze dřeva nebo nepálených cihel, kterým se říkalo „vepřovice“. Měl jednu velkou obytnou místnost a byly k němu připojeny chlévy pro dobytek. Rodina bezzemků často žila v jedné místnosti i s drobným domácím zvířectvem, které chovala.

reklama