Petrologie

Petrologie

PETROLOGIE
věda o horninách

 • horniny dělíme podle vzniku:
 • vyvřelé horniny (magmatické)
 • vznikly tuhnutím z magmatu
 • magma = žhavotekutá horninová tavenina, obsahuje plyny a vodní páry, magma vylité na zemský povrch = láva

a) hlubinné vyvřeliny

 • tuhnou pomalu, nemají póry, mají velké krystaly, jsou velmi pevné
 • žula (křemen, slída, živec, různé barvy), gabro (živce)

b) výlevné vyvřeliny

 • tuhnou rychle, mají póry, malé krystalky – jemnozrnné až celistvé, jsou z nich sopky a sopečná pohoří
 • čedič (Říp) – nejrozšířenější výlevná vyvřelina
 • znělec (Milešovka) – výroba lahvového skla
 • andezit (Andy)
 • usazené horniny (sedimenty)

dělí se podle vzniku:

a) úlomkovité usazeniny

 • vznikly zvětráváním jiných hornin, dělí se podle velikosti úlomků a na nezpevněné – štěrk, písek, hlína, jíl, spraš a zpevněné – slepenec, pískovec, jílovec, jílovité břidlice
 • užití: stavebnictví, keramický a sklářský průmysl, zemědělství

b) chemické usazeniny

 • vznikají vylučováním a srážením látek rozpuštěných ve vodě
 • patří sem: travertin (CaCO3) – vzniká z vod vyvěrajících v krasových oblastech (krápníkové jeskyně) a sůl kamenná

c) usazeniny organického původu

 

 • vznikají usazováním schránek, koster, z odumřelých těl rostlin a živočichů a působením mikroorganismů
 • patří sem:
  • vápenec (CaCO3) – vzniká nahromaděním schránek, jsou z něj korálové útesy a ostrovy, užití ve stavebnictví (vápno, cement)
 • rašelina – vzniká nedostatečným rozkladem odumřelých těl rostlin bez přístupu kyslíku, nejčastěji ve vodě (dnes z rašeliníku), užití – zemědělství
 • uhlí – vzniká prouhelňováním vrstev rašeliny, podle stáří: antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, užití – topivo (tepelné elektrárny)
 • živice – vznikly rozkladem drobných těl rostlin a živočichů působením bakterií, patří sem živice plynné – zemní plyn, kapalné – ropa, pevné – zemní vosk, asfalt

užití – chemický průmysl, energetika

3.přeměněné horniny (metamorfované)

 • vznikají přeměnou působením vysokého tlaku a teploty usazených, vyvřelých i už jednou přeměněných hornin
 • patří sem:
 • krystalické břidlice – jsou vrstevnanté, podle síly přeměny sem patří fylit, svor, rula
 • mramor – vznikl přeměnou vápence
 • užití: stavebnictví, sochařství, dekorační a užitkové předměty
reklama