Soustava organismů

Soustava organismů

Soustava organismů

Lidé si vždy všímali, že organismy mají mnoho shodných znaků v tvaru a stavbě
těla a že žijí v určitém prostředí. Dávali jim různé názvy, aby se v nich vyznali.
Shromažďované poznatky o nově objevovaných a popsaných organismech
postupně narůstaly. Proto bylo třeba vyřešit dvě nezbytné věci: přesné
pojmenování organismů a jeho zařazení do soustavy (systému) organismů podle
společných znaků a vlastností.
Pro všechny biology je závazné mezinárodní odborné názvosloví, kde jsou
jména organismů uváděna v latině.
Kromě toho je vytvořeno v jednotlivých zemích národní odborné názvosloví – u
nás v češtině.
Každý popsaný žijící i vyhynulý organismus má jméno složené ze dvou částí:

• Podstatné jméno určuje rod
• Přídavné jméno určuje druh

Rodové a druhové jméno se uvádějí vždy společně a označují tak příslušný druh
organismu.

Zakladatelem novodobého systému organismů byl švédský lékař a přírodovědec
Carl von Linné (1707-1778).

Rozlišil říši minerálů, rostlin a živočichů.
Zavedl dvouslovná jména rostlinných a živočišných druhů.
Všechny organismy lze podle jejich příbuznosti a společných znaků zařadit do
systému organismů.
Nejvyšší systematickou jednotkou je říše.
Systém organismů se dělí na 6 základních říší:
• Viry
• Bakterie
• Prvoci
• Houby
• Rostliny
• Živočichové

Další systematické jednotky:
• Základní systematickou jednotkou je druh
• Více druhů tvoří nadřazenou jednotku – rod
• Více rodů pak tvoří čeleď
• Příbuzné čeledi řadíme do řádu
• Příbuzné řády tvoří třídu
• Více tříd tvoří u živočichů kmeny a u rostlin oddělení
• Kmeny se soustřeďují do říší

Přehled základních systematických skupin (se zařazením živočišného a
rostlinného druhu):

Příklad zařazení živočišného a rostlinného druhu do systému organismů.

reklama