Biosféra

Biosféra

1) Biosféru tvoří všechny živé organismu na Zemi (rostliny, živočichové, houby a
mikroorganismy). Živé organismu a neživé prostředí jsou navzájem propojeny na tzv.
ekosystém.

2) Ekosystém – největší je planeta Země. Dělí se na dílčí ekosystémy (přírodní krajiny)

3) Přírodní krajiny jsou úzce vázány na podnebné pásy, jejich rozmístění je podobné.

4) Živé organismy v přírodních krajinách se musely přizpůsobit různým přírodním
podmínkám.
Přírodní krajiny jsou tyto:
a) Tropické lesy b) savany c) pouště a polopouště d) stepi a lesostepi e) subtropické
lesy a křoviny f) lesy mírného pásu g) tundra a lesotundra h) polární pustiny
Dále rozeznáváme výškové stupně podle změny nadmořské výšky. Do biosféry je také
zahrnut život v oceánech a mořích.

5) Ekologie – je věda, která zkoumá vztahy mezi organismy a životním prostředím

6) Procesy v biosféře – nejdůležitějším procesem je fotosyntéza, na které se podílejí
převážně rostliny. Jsou to producenti. Dalším procesem je rozklad. Podílejí se na něm
mikroorganismy (rozkladači). Zvířata požírají rostliny i sebe navzájem, říkáme jim
reducenti. Do těchto procesů vstupuje člověk a velkou měrou je ovlivňuje.

7) Šíření organismů v biosféře – může být náhodné nebo cílené. Náhodné – zvířata
rozšiřují v trusu semena rostlin, mořské proudy či vítr unáší plody různými směry,
zabránit šíření či dokonce způsobit vyhynutí organismů mohou meteority, sopky,
zemětřesení. Největším šiřitelem i likvidátorem je člověk. Dovezl z Ameriky
brambory, kukuřici, tabák, krocany. Jablka dříve rostla pouze v Asii, kávovník
v Africe. Zoologické zahrady chovají zvířata z celého světa. Některé divoké šelmy se
staly domácími mazlíčky (kočka bengálská). Organismy mohou působit v nových
oblastech značné problémy (např. králíci v Austrálii, bolševník na Karlovarsku).

8) Přizpůsobivost organismů – organismy se přizpůsobují různým podmínkám, pokud
jsou změny prostředí plynulé. Při krátkých prudkých změnách většinou vyhynou.
Například rostliny rostoucí v suchých oblastech si umí vytvořit zásobárnu vody
(kaktusy, baobaby) nebo omezit její spotřebu opadáním listů. Zvířata žijící
v chladných oblastech mají hustou srst, tukové zásoby a malé uši. Rostliny rostoucí na
půdě chudé na živiny mohou být masožravé. I v rámci jednoho druhu můžeme
pozorovat odlišnosti např. v barvě květu podle chemického složení půdy, zobáku
podle druhu potravy apod.

reklama