Česká republika – ochrana životního prostředí

Česká republika - ochrana životního prostředí

Území dnešní České republiky lidé přetvářeli již od středověku. Mýtili lesy, vysoušeli bažiny, budovali rybníky. Také těžili nerosty. Od doby průmyslové revoluce se začala rychle rozvíjet města, doprava. Další významnou změnu naší krajině přinesla v 50. letech 20. století změna zemědělského hospodaření. Byly rozorány meze a vytvořeny velké lány polí. Začaly se stavět také mohutné přehradní nádrže. Severní Čechy byly postiženy intenzivní těžbou hnědého uhlí. Prudce se zvedlo znečištění vzduchu prachem, oxidem siřičitým a smogem kvůli výstavbě tepelných elektráren. Města začala mít problémy s dopravou a exhalacemi. Docházelo k zasolování půd podél cest, kde se hromadilo jedovaté olova a azbest. Stromy hynuly v důsledku kyselých dešťů. Poddolovaná území na Ostravsku se propadala. Zemi tam pokryly odkalovací nádrže. Škodlivé bylo i používání umělých hnojiv. Těžké stroje ničily úrodnou půdu, kterou rozrušovala i větrná a vodní eroze. Docházelo k napřimování koryt řek, k melioracím a z toho i následným záplavám.

Ochrana životního prostředí:
V roce 1989 bylo zřízeno Ministerstvo životního prostředí. V platnost vešlo mnoho opatření
pro ozdravění zničeného životního prostředí. Většina automobilů nyní jezdí s katalyzátory,
odsířily se tepelné elektrárny, provedla se plynofikace. Sleduje se množství ozonu, dusíku a
prachu v ovzduší. Byly stanoveny přísné limity. Budují se podchody a nadchody pro divoká
zvířata u hlavních dopravních tepen. V tomto ohledu má ale ještě naše republika mnoho co
dohánět proti okolním zemím. Naprosto nevyhovující a nedostatečné je oplocení dálnic.
Budují se alespoň odhlučňovací stěny. Na mnohem lepší úrovni je třídění odpadu a výstavba
čističek odpadních vod. V současnosti se nejvíce hovoří o kalamitě způsobené kůrovcem a
také o financích na likvidaci starých ekologických zátěží.
Zachovalá přírodní krajina se nachází asi na 15 % území republiky. Je chráněna zákonem.
Největší ochranu mají národní parky. Nejstarší z nich je Krkonošský národní park (KRNAP).
Další národní parky jsou Šumavský, Poddyjí a České Švýcarsko. Chráněných krajinných
oblastí (CHKO) je 25.
Národní přírodní rezervace (110), národní přírodní památky (112) a přírodní památky (asi
1 180) jsou také pod ochranou státu. Kromě jmenovaných se v Česku nachází 6 biosférických
rezervací pod ochranou UNESCO.

reklama