Česká republika – půdy

Česká republika - půdy

Česká republika má složitý povrch i podnebí, má proto i složité půdy. Svou roli při výskytu
určité půdy hraje i nadmořská výška, rostliny, živočichové a činnost člověka.

Půdní typy:
Černozem – nejúrodnější půdní typ. Nachází se v nížinách. Černozemě jsou rozšířeny v Polabí, Poohří a v Moravských úvalech. Tyto půdy vznikly v stepních oblastech. Matečná hornina je spraš. Půda obsahuje množství úrodného humusu. Hnědozemě a hnědé půdy – je jich mnoho druhů. Typický výskyt je na pahorkatinách. Nejčastější půdní typ u nás. Hnědozemě lemují černozemě. Častým podložím je vápenec. Na hnědozemích rostou převážně listnaté lesy. Na vrchovinách najdeme hnědé lesní půdy. Podzoly – jsou půdy horské, neúrodné. Vrstva humusu je z nich vymyta. Jsou kyselé. Vznikají v oblastech porostlých jehličnany. Nachází se na všech našich horách.
Další méně rozšířené půdy – rašelinné, nivní, zamokřené, slané.

Půdní druhy:
Rozlišují se podle zrnitosti půdy.
Jílovité – jsou těžší půdy, které mají hodně humusu
a málo minerálů, často jsou bahnité. Výskyt na jižní Moravě.
Hlinité – jsou nejúrodnější a nejrozšířenější. Mají vyvážený podíl humusu a minerálů. Jsou vhodné k přeměně na pole. Písčité půdy – nejsou příliš úrodné, protože obsahují málo humusu. Vyskytují se při velkých řekách nebo ve vyšší nadmořské výšce (jihovýchodní Morava, Českomoravská vysočina). Na horách bývají půdy kamenité.
Ochrana půdy:
Půdu je třeba důsledně chránit před vodní a větrnou erozí. Hodně půdy je zničeno při těžbě, při výstavbě sídlišť a komunikací. Půda bývá někdy zamořena exhalacemi i umělými hnojivy.

reklama