Evropa – obyvatelstvo a sídla

Evropa - obyvatelstvo a sídla

Evropa je třetí nejlidnatější světadíl po Asii a Africe. Ţije v ní přes 700 milionů lidí. Má
největší hustotu zalidnění 67 obyvatel na km2. Nejhustěji je zalidněno Nizozemí a oblast od
Londýna po západ Německa. Míra urbanizace je veliká. Ve městech ţijí asi 2/3 obyvatel
Evropy. Výjimkou je sever a východ kontinentu, kde převládá venkovské osídlení.

Města:
Největší města jsou Paříţ a Moskva. Obě mají asi 10 milionů obyvatel. Další několikamilionová velkoměsta jsou Londýn, Madrid, Barcelona, Berlín, Kyjev, Petrohrad, Vídeň, Řím, Milán, Atény. Milionových měst je kolem sedmdesáti. Evropská města jsou většinou stará, a proto je v jejich centru mnoho historických památek. Některá jsou chráněna Organizací UNESCO. Hodně z nich leţí u moře. Problémy jsou s dopravními zácpami, s mnoţstvím odpadu, se zločinem ve vyloučených lokalitách a v poledních letech také s terorismem. Satelitní městečka pro bohatší obyvatele vyrostla kolem kaţdého většího města.

Přirozený přírůstek:
Evropa stárne, rodí se málo dětí, což do budoucna přinese značné problémy v důchodové politice. Např. Španělsko a Itálie mají pouze 1,3 dítěte na jednu ženu. Špatná situace je v Maďarsku, Německu, Skandinávii a v ČR. Naopak největší přírůstky mají v zemích, kde ţijí muslimské početné rodiny (Francie, Albánie). Názorně vývoj ukazují tzv. věkové pyramidy. Rodí se více chlapců, kolem desátého roku se již podíl děvčat a chlapců vyrovnává a mezi starými lidmi již více převládají ženy. Evropa má zatím nejvíce lidí v produktivním věku, ale obyvatel v důchodovém věku bude v budoucnu přibývat. Mnoho obyvatel Evropa získává v posledních letech masovým přistěhovalectvím. Nebývalý nárůst je hlavně u uprchlíků ze severní Afriky, kteří se do Evropy dostávají z břehů Libye a jsou dováženi do Itálie. Tzv. balkánskou cestou jen v roce 2015 dorazilo do Evropy více než milion migrantů převážně ze Sýrie, Iráku, Pákistánu, Afghánistánu. Míří hlavně do Německa a Švédska. U města Calais ve Francii vznikl tábor zvaný „džungle“, který byl velkým shromaždištěm uprchlíků, kteří se snažili všemožnými způsoby dostat do Velké Británie. Tábor byl jiţ vyklizen, ale tisíce migrantů uvízly v Řecku
po uzavření tzv. „balkánské cesty“. Stěhování probíhá i v rámci samotné Evropy. Z východu, např. z Ukrajiny lidé míří do Evropy západní. Po Brexitu – tj. vystoupení Velké Británie z Evropské unie budou možná nuceni někteří přistěhovalci zemi opustit. Obyvatelé Evropy pracují převážně ve službách, méně již v průmyslu a nejméně v zemědělství. Nezaměstnanost je největší na jihu kontinentu-Španělsko, Řecko. Vzdělanost je vysoká, mnoho zemí má skoro 100 % gramotnost.

reklama